Hverdagsfilosofi.dk

Tanker fra hverdagen!

Menneskets dannelse lever under trange kår!

Umiddelbart kan begrebet “dannelse” opfattes som særdeles gammeldags og noget som primært hører fortidens mennesker til blandt andet i form af dannelsesrejser.

Men groft beskrevet handler dannelse om, at mennesket ønsker at forbedre sig, blive et bedre menneske og ikke mindst er det et spørgsmål om, at vi som mennesker kan begå os og behandle hinanden ordentligt. Og spørgsmålet er, hvorvidt nogen kan tillade sig at føle sig som et bedre menneske end andre?

Vi har en skygge af, hvad filosoffen Anders Fogh Jensen kalder “den særligt nordiske egalitarisme” , hvor vi simpelthen ikke vil være med til, at nogle mennesker er bedre end andre, måske fordi det synspunkt forveksles med intolerance.

Men hvorfor skulle man ikke kunne føle sig som et bedre menneske, hvis man arbejder på at være det og ikke mindst opfører sig ordentligt i samvær med andre. Til forskel med det menneske, som ikke gør en indsats i forhold til sig selv samtidigt med at vedkommende opfører sig dårligt og ubehøvlet over for andre.

Det handler om, at vi som mennesker er nødsagedes til at have en række spilleregler for at kunne omgås hinanden. Og hvorvidt den enkelte føler sig bedre end sine medmennesker er underordnet, såfremt den enkelte er i stand til på en acceptabel måde at omgås andre mennesker på en dannet måde og med en ren samvittighed.

Ofte bliver dannelse og uddannelse sammenbundet, men noget sådan behøver ikke nødvendigvis altid at hænge sammen. Dog er der ingen tvivl om, at desto mere viden den enkelte tillærer sig, desto større sandsynlighed er der for, at se verden fra flere vinkler og dermed også skabe en større forståelse for alternativet.

Dannelsestanken er således tanken om, at hvert menneske har en plads i verden. For at kunne udfylde den plads bedst muligt må man forbedre sig selv hele livet.

Tanken stammer fra starten af 1800-tallet fra den periode, der kaldes Romantikken. I Romantikken var det meget populært at tage på dannelsesrejser. Det var rejser, hvor man tog væk hjemmefra i længere tid for at lære sig selv at kende. Ideen var, at når man mødte nye mennesker fra andre kulturer, kunne man bedre finde ud af, hvem man selv var, hvilke kulturer andre mennesker levede under og hvilke værdier de levede efter.

Således skabtes der ofte en større forståelse og tolerance hos den enkelte og en større fleksibilitet til andre tankemåder. Vores skolevæsen bærer endvidere præg af samfundets forsøg på at skabe dannelse hos det enkelte menneske, den enkelte elev.

Til forskel fra eksempelvis det amerikanske skolevæsen, har vores en bredere vifte af fag i grundskolen, som den enkelte elev bliver præsenteret og undervist i med det formål, at skabe en større viden og forståelse for, hvorledes læring, fag og eksempelvis kulturer hænger sammen.

Det skal desuden skabe en grobund for den enkeltes interesse på sigt i sin videregående uddannelse for, hvilke fag, som måtte have interesse.

Som et forholdsvis nyt fænomen til dette begreb er den såkaldte it-dannelse, som handler både om form og indhold.

Formen forstået som vores omgang med elektronikken og indhold i form af vores supplement til denne.

Eksempelvis er det efterhånden blevet en almindelig kotume, når to mennesker samtaler ansigt til ansigt, og samtalen bliver afbrudt af den enes mobiltelefon, hvorefter vedkommende fluks reagerer på denne med et: “(Beklager) jeg bliver lige nødt til at svare denne kontakt, det er vigtigt”.

Dermed er samtalen afbrudt, fokus er flyttet, koncentrationen er fjernet. En sådan dagligdags episode sender flere signaler.

Dels giver vedkommende udtryk for: Jeg er vigtig og skal kunne træffes, jeg følger med andre steder samt og ikke mindst - denne kontakt er vigtigere end den vi har med hinanden.

Det er klart et eksempel på dårlig dannelse, men vi lever med dette og lader os påvirke mere eller mindre konstant, når vores samvær på denne måde bliver slået i stykker.

Desuden, når det kommer til indhold, er der efterhånden ingen grænser eller kriterier for, hvad den enkelte mener er korrekt forholdemåde over for andre, når det kommer til kommunikation på sociale medier.

Diverse beskeder afsendes i et groft og uforskammet sprog uden omtanke for modtageren. Adskillige vredesudbrud og frustrationer bliver således afsendt, og endog ofte til og med anonymt, hvilket er totalt ansvarsforflygtelse.

Såfremt vedkommende skulle forholde sin mening til modtageren direkte ved en personlig kontakt, ville vi om muligt overordentligt sjældent opleve at dette fandt sted. Vi skjuler os således og står ikke til ansvar for vores handlinger, når det kommer til vores medmennesker.

Oveni betyder denne manglende koncentration og indsnævret tilgang til vores medmennesker en reduceret fleksibilitet overfor andre - og ikke mindst intolerance.

En opbygget intolerance som dominerer side om side med vores manglende accept af, at vi som mennesker ikke kan blive og bør føle os bedre end andre! Det bider sig selv i halen!

Når vrede forhindrer dialog!

Vi står over for en evig diskussion om, hvorvidt mennesket skal leve efter næstekærligheden og ofre sig for næsten med en ydmyg tilgang til tilværelsen og et evigt åg af synder hængende over sig i forhold til den kristne teologi.

Eller herremoralen, den antikke moral, hvor mod og sandfærdighed skal danne grundlag for værdier og moral for den enkelte.

Spørgsmålet er blot om vores stærkeste værdier ikke skal findes på neutral grund, hvor det stærkeste og bedste kan komme frem i mennesket! Imidlertid synes mennesket i dag at tilslutte sig de meningsdannere, som råber højest, som mængden kan tilslutte sig, hvis det ikke ligefrem handler om at give sit besyv med på en nedladende, vred og aggressiv form i tilfælde af indlæg og kommentarer på de sociale medier.

Der synes at være et behov for at etablere fællesskaber, modstand i grupper, hvor man tilsviner hinanden i stedet for at lægge op til dialog og føre en konstruktiv debat parterne imellem trods uenigheder fra starten af. Det havner ofte i sammenstød med trusler og andre injuriesager hængende over hovedet.

Spørgsmålet er, hvad der skyldes denne indestængte vrede, denne stridslystne og aggressivitet.

Er det forplantet i mennesket, en vrede og aflad for andre årsager, eller er det et spørgsmål om, at man vil vinde hævd i kampen for at kunne klare sig, eller skyldes det, at den gamle og hæderspundne lære om at kunne debattere og samtale og nå frem til en fælles løsning ikke længere indgår i dannelsen af mennesket.

Dannelse i dag!

Det er svært at at tale om dannelse i dag, fordi vi ikke er enige om, hvad det vil sige at være dannet. Og vi er ikke enige om værdien i at være dannet. Det kan vi ikke være, når vi ikke er enige om, hvad dannelse er.

Dannelse kommer af det tyske Bildung, som har sine rødder i teologiske diskussioner mellem tyske teologer og filosoffer.

Mennesket har Guds billede i sig. Det er plantet i os. Vi er en slags faldne engle. Med syndefaldet med Adam og Eva blev vi forvist til denne jammerdal og vi har alle fejl, men ved at udvikle vores evner, kan vi komme til at ligne dette billede af Gud, som vi har i os. Og den tanke har, om end i en mere sekulær forstand, levet videre i forestillingen om dannelse som et ideal og et mål.

Det modsætter sig i et moderne syn på betydningen af ordet fleksibilitet, som ofte kan betydningsmæssigt oversættes med manglende rygrad.

Man tilpasser sig vilkårene og styres ikke af sine egne mål, men som nævnt af vilkårene. Det er desværre tendensen i dag. Dette har været tilfældet inden for de sidste 50 år. De gamle filosoffer havde civilcourage.

Tænk på Nietsche eller Decartes som mere eller mindre satte deres liv på spil i forhold til samtiden ud fra deres tankegang. De var ikke blot genier, men også umådeligt modige. Blot deres overvejelser om, “ At det kan gå ad grueligt galt, for ingen autoritet har sagt sådan her før., men jeg tager min egen tvivl alvorligt. Der sker noget mystisk her”.

At tænke på denne måde er noget helt andet end at lære nogle teknikker og begreber og en jargon, som man bruger inden for en akademisk nichegruppe.

Det tager tid at tænke - hvilket kan være et problem, især når man søger forskningsmidler, hvor man skal gøre rede for hvert minut. Der er ingen plads til tankevirksomhed i vores kultur. Og såfremt dannelse forbindes med tænkning og om at vi skal skabe en selvstændig tænkning for at kunne lære hele livet og tilrette vores identitet, så har vi i dag for travlt til at lade dette ske.

Vi er fartmisbrugere! Det skal gå hurtigt, og så bliver både kultur og dannelse derefter.

Alle kulturer får således den dannelse, som de fortjener.

At være gudsfrygtige og skulle gøre sig fortjent!

Det ligger fundamentalt i mennesket, at vi skal gøre os fortjent – og i forhold til Gud – til et liv enten i paradis eller som undgåelse af skærsilden.

Mange religioner har dette skyldkompleks, som dybeste overbevisning og at vi grundet syndefaldet, skylder Gud og skal derfor frygte ham!

Spørgsmålet er, hvad der ville ske, hvis vi tog denne byrde af vores skuldre og i stedet priste livet, var taknemmelige for livet og i sidste ende sluttede det med ord som “Jeg gjorde, hvad jeg kunne”.

Forskere og videnskabsmænd over hele verden har i de sendte år forsket ihærdigt i menneskers nærdødsoplevelser.

På baggrund af vidt forskellige verdensdele, miljøer, ophav samt årsag til deres dødsoplevelser, dannes et mønster.

Mennesker, som har levet et harmonisk liv, været positive og sat pris på livet, oplever den såkaldte lilje på marken og beretter om en fredfyldt tilstand.

Derimod kan mennesker med en generel mere negativ tilgang til livet og med manglende livslyst og drænet for energi og motivation, berette om ganske forfærdelige rædsler forbundet med overgangen til døden.

Måske vi i livet hellere skulle forberede os til en blomstrende eng og prise livet, mens vi er her!

Udarbejdelse af dit personlige manifest!

I forbindelse med dine overvejelser omkring dine livsprincipper, kan det være en god ide at udarbejde dit personlige manifest, således at du får sat en ramme for disse og i langt højere grad efterlever dem.

Hermed følger nogle klare retningslinier og råd for at udarbejde dit personlige manifest!

1) Vær bevidst og afklaret omkring hvad det er, du ønsker at manifestere. Universet bliver forvirret, hvis du ikke selv er klar over præcis, hvad det er du ønsker. Eller, hvis du er I tvivl om du egentlig ønsker det.

2) Vær 100% forvisset om, at du er værdig til at få, det du ønsker. Vi er her på jorden for at leve, udleve, opleve og ultimativt – lære. Der er rigeligt til os alle, så fordi du får noget, er ikke ens betydende med, at andre skal undvære.

3) Forestil dig det du ønsker, som var det allerede sket. Lev dig ind i situationen og føl det. Altså oplev hvordan det føles allerede at være der, hvor du ønsker at være. Når vi aktiverer følelserne, svarer det billedligt til at skrue op for strømstyrken på “manifesteringsmaskinen”. Vi sætter turbo på.

4) Lad være med at bekymre dig om, hvordan det skal manifestere sig. Der er LANGT, LANGT, LANGT FLERE muligheder tilgængelige for os, end dem vi selv kan forestille os. Først bagefter kan vi se, hvor let det kunne gøres. Nye muligheder vil også opstå som følge af vores handlinger, når vi først begynder, at bevæge os mod det vi ønsker at manifestere. Det er lidt ligesom “six degrees of separation”, en teori som går ud på, at der maksimalt er 6 led mellem dig og ethvert andet menneske i verden. På samme måde har universet større muligheder end vi tror, for at manifestere vores ønsker.

5) Selv hvis du oplever, at der ikke sker noget, så vær forvisset om at du allerede er i gang med at manifestere det ønskede. Selv om vi ikke føler vi rykker nærmere det vi ønsker, så er det ikke ens betydende med, at der ikke sker noget. Ofte sker der ting “bag scenen”, som vi ikke bemærker.

6) Vær bevidst om dit ønske – men giv slip på hvordan det skal ske. Store ting tager typisk længere tid, før de manifesterer sig i vores virkelighed. Mens mindre ting kan manifestere sig ret hurtigt.

7) Når du bliver inspireret til at tage skridt mod det du ønsker at manifestere, så følg dine indskydelser. Du er nød til at hjælpe processen på vej.

Når universet skaber muligheder for os, så er det meningen, vi skal grib dem. Universet ønsker at se os blomstre – så lad dig ikke begrænse af frygt. Og hvis du “misser” en mulighed så fortvivl ikke. Der vil komme nye (og måske i ny indpakning) – men DU er nød til at gribe dem.

At gøre det rigtige!

Det gode liv kan man stræbe efter , når man bliver i stand til at gøre det rigtige i hver situation livet igennem.

Dette kræver, at man dybt i sin sjæl mærker, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, og lever efter det.

Når man lever med hjertet, ud fra sin helhed, bliver alle beslutninger truffet på en sådan måde, at der tages højde for livet indadtil og livet udadtil på samme tid.

Dette liv kan passende kaldes balanceret eller centreret. Mennesket hviler i sig selv. Det betyder imidlertid ikke, at sådan et liv er stillesiddende og vegetativt, som mange fejlagtigt forestiller sig, tværtimod. Når man finder livets balance og den dybe mening med ens tilværelse, stiger energiniveauet radikalt. Den glæde og det engagement, der er forbundet med at føle sig helt og fuldt i live kan ikke beskrives med ord.

I os selv, dybest nede, finder vi altså kilden til alt af værdi.

Selve livets nerve, den intuitive, kreative intelligens, det spontane og herligt skøre, men på ingen måde ansvarsløse, i det finder vi selve livets kvalitet. Det er dér, hvor vi virkelig finder ud af, hvem vi er og hvilke værdier, vi skal lægge til grund for tilværelsen, og det er dér, at vi bliver til maksimal værdi for os selv og vores omverden; vores partner, vennerne, familien, arbejdspladsen, samfundet, verden.

At være et helt menneske vil sige at kende sig selv, sine drømme, sin natur, og leve disse drømme helt ud. At udfolde sig selv, virkeliggøre sine potentialer, blive det hele, fulde, færdige menneske.

Selvfølgelig er det målet for livet, dybest set. Men at forpligte sig til den proces, der skal føre en derhen – som man gør det, når man fuldt og helt erkender livets mening på en personlig måde i sin egen tilværelse – er noget vi holder os tilbage for, næsten for enhver pris.

 Det kræver en høj grad af selvdisciplin og målrettethed, at livet virkelig lykkes for én og man får udnyttet alle de muligheder, som livet giver.

Den disciplin betragter vi oftest som en umulighed; det gør vi hellere end vi kæmper vores kamp mod dårlige odds. Men der er ikke noget alternativ til denne livets kamp for virkeliggørelsen af det hele menneske.

De mennesker, der magter at tage udfordringen op – som er glade, netop fordi udfordringen og meningen er fundet, og fordi de nu gør deres bedste under de omstændigheder, deres skæbne har givet dem – dét er de mennesker, der lever gode liv. Det er de mennesker der efterhånden får løst deres livs problemer. Det er de mennesker, der har masser af energi, fordi de øser af en skjult og måske uendelig ressource.

Den energi man kan frigive til brug i sit eget liv, hvis man finder og erkender sit livs mening, er næsten ubegrænset.

At finde en ny retning i livet! 

Opdag dine styrker

Vi har alle individuelle styrker, men nogle gange er det svært at identificere dem selv.

Fordi vores styrker kommer naturligt til os, er vi ikke altid klar over, at ikke alle har et bestemt træk eller færdigheder, som vi tager for givet.

Fokus på dine værdier

Ligesom vi alle har individuelle styrker, har vi også et sæt kerneværdier, der er dybt vigtige for, hvordan vi lever vores liv. Jo mere vi lever i overensstemmelse med vores kerneværdier, jo mere lykkelige vil vi være.

Hvis vi ikke er bevidste om, hvad disse værdier er, tager vi ikke nødvendigvis de bedste beslutninger om vores livs retning. For at finde ud af hvilke værdier der skal findes i dit liv, skal du lave en liste over værdier og indsnævre top 10 og top tre, der passer med dig. Når du er klar over dem, vil du være bedre rustet til at træffe vigtige beslutninger baseret på disse værdier.

Omgå dig selv med støttende og positive mennesker

At finde den rigtige retning i livet er en givende udfordring, der kan indebære en masse forsøg og fejl.

For at give dig den bedste chance for at finde din rigtige retning, skal du omgive dig selv med støttende og positive mennesker. Fokuser på, hvad folk gør, snarere end hvad de siger.

Find en gruppe af ligesindede mennesker, der vil respektere din integritet og som stadig vil være der, når du har brug for dem.

At være alene!

Kapaciteten til at være alene er evnen til at elske. Det kan se paradoksalt ud for dig, men det er det ikke.

Det er en eksistentiel sandhed: Kun de mennesker, der er i stand til at være alene, er i stand til at elske, at dele, at gå ind i en anden persons dybeste kerne - uden at have den anden, uden at være afhængig af den anden ,uden at reducere den anden til en ting, og uden at blive afhængig af den anden.

De tillader den anden den absolutte frihed, fordi de ved, at hvis den anden forlader, vil de være så glade som de er nu. Deres lykke kan ikke tages af den anden, fordi den ikke er givet af den anden. "

At lytte til hjertet!

Hjertet er et fintfølende sanseorgan.

Det har et meget stort potentiale. Cellerne i hjertet er identiske med celler i hjernen. Det betyder en lysende intelligens. Dette kan udvikles og trænes.

Hjertet sanser og opfanger på et dybere plan end hjernen. Bla. kan det i højere grad indleve sig og se sammenhænge samt skabe disse. I forbindelse med for eksempel en konflikt forsoner hjertet bedre end tænkeevnen.

Rent kulturelt stammer denne fokusering på hjertet fra de arabiske lande - hvilket fremgår blandt andet i Koranen. Det handler om kærlighed, følelser, lidenskab, Hjertet er symbol på sjælens bolig og åndelige centrum.'

Ny viden viser, at såfremt man bygger bro mellem hjerte og hjerne harmonerer disse sig godt til hinanden og der finder en naturlig produktion af hormoner sted.

I vor tid er det mest almindeligt at adskille fornuft og følelse, hvilket betyder en spaltning hos den enkelte. Men der kan trænes i hjertets intelligens. Desuden udvikler hjernen sig helhedsorienteret, men mennesket kan lære at lytte og fornemme sit hjerte udvikle dette og dermed få mere intelligens. Det vil være en kæmpe ressource - ikke mindst på globalt plan.

Det er en lang proces, at træne et samspil mellem hjerte og hjerne, men ved i højere grad at skabe nærvær, vil dette kunne lade sig gøre. Mennesket skal skabe rum, lytte på en opmærksom og anderledes måde. Hjertet er således nøglen til forandring.

Globalt er det naturligt, at vi påvirker hjertet, bla. når vi ser klimaforandringer, krige og flygtningelejre. Hjertet bliver berørt og danner neurale celler i forbindelse med hjernen. I nutidens samfund er hjertet synonymt med værdier som blødsødme, feminine træk, hvilket ikke er populært i dag i bla. politik og det hårde forretningsliv.

Derudover er empati en nært slægtet værdi til hjertet. Men det handler om at bruge følelsernes energi konstruktivt, hvor både hjerte og hjerne er i samspil. I dag er hjernen gjort til det højest og mest cool. Der kræves dog i dag et samspil for at kunne etablere et helhedsperspektiv. Derfor er det også vigtigt, at vi opdrager vores børn efter andre paradigmer end idag, med hjernen i centrum.

Der bør finde en ændring af Folkeskoleloven sted, hvor sociale kompetencer og mellemmenneskelige relation bliver fremhævet i højere grad.

På globalt plan har det de senere år vist sig, at klimaforandringer er med til at fremme fællesskabet, da vi alle globalt har et fælles område at skulle forholde og til og have en mening om.

Det samme gælder orientering i forbindelse med ens forhold til forbrug - som en forlængelse af klimadebatten. Derfor bør der også helt klart i højere grad trænes i helhedsorientering indenfor institutionsverdenen, hvor den enkelte kan udtale sig inden for sit talent inden for området. Således skal den indre kapacitet også gøre sig gældende. Og ikke som i dag, hvor vi har fjernet os fra værdier, der var korttidsholdbare til tilgivelse og næstekærlighed. Vi er på vej til et større fællesskab og forståelse af dette. Globale kriser kræver endvidere dette.

Sammenhæng mellem indre og ydre virkelighed. Det ses bla. også ved at flere danskere tror på Buddha, reinkarnation og karma samt i en eller form også for indholdet kristendommen. Blot overvejet og brugt på sin egen måde, enten særskilt og rendyrket eller i form af en blanding af flere religioner imellem, alt efter, hvad den enkelte føler betyder noget eller og passer bedst til dem.

At forråde dig selv!

 Samvittigheden er styrende for din adfærd, dine handlinger og er langsomt med til at bygge dine værdier op som kan være fejlagtige, hvis du ikke tør være ærlig over for dig selv.

Når du dybest set ved og er klar over, at du begår en handling, som strider mod en ren samvittighed, begår du sjælemord på dig selv og er dermed til at forråde dig selv.

Du vil til at begynde med forsøge at bortforklare din handling, give dig selv undskyldninger, idet du dybest i din bevidsthed er klar over, at din gerning eller handling strider mod din indre overbevisning og dermed påvirker din samvittighed i dårlig retning.

Denne flugt styrer din adfærd til at forsøge at indlemme overspringshandlinger for at undvige at se realiteterne i øjnene. Og til trods for at virkeligheden ofte kan være brysk og hård at være enten vidne til eller en del af, vil det oftes på længere sigt være et mere rent snit du vil opleve fremfor at etablere et spor som kan vildlede dig på længere sigt og styre dig længere og længere væk fra din væsenskerne.

Du undviger, tildrager dig overspringshandlinger og bortforklaringer, og tillægger nye værdier anderledes prioriteringer, hvilket afstedkommer at du fjerner dig fra din essens.

Din adfærd over for omgivelserne bliver fjendtlig ,idet du klart fornemmer og mærker, at du ikke hviler i sig selv, er i harmoni eller balancerer med dine øvrige værdier, hvilket betyder ,at felter som hobby, arbejde ,interesser for andre og sociale relationer bliver underordnede.

Du bliver mindre opmærksom og koncentreret på din egen person og pleje af denne eller selvcentreret i håbet om at klamre dig til en form for stamme, som ingen hverken kan , vil eller skal kunne tage fra dig.

Dit selvværd daler, troen på din egen formåen svækkes, din optimisme dør og tiltroen til dig selv og det at kunne lykkes daler kraftigt.

Du har ingen beviser for målopnåelse, succes store som små i livet og ingen livsbekræftende tiltag, som du kan bygge videre på.

Du har indfiltredes dig i et spindelvæv af løgne, falskhed, værdiløshed, dine interesser bliver overfladiske, idet du ike længere hverken har lysten, tålmodigheden eller evnen til at koncentrere dig til at gå i dybden.

Der hersker en overfladiskhed, som på samme måde kaster overfladisk glæde af sig, hvorfor det ikke er værd af bygge videre på.

Hvorfor det handler om hurtigt at flyve videre som en anden bananflue til næste rådne frugt for finde ophold for et kort øjeblik.

Din vilje svækkes, idet du  ikke kan holde alle bolde i luften på samme tid.

Du har forsøgt i mange år, men er ikke lykkes, hvorfor du nu har opgivet. Hvorfor holde gang i denne kamp, når det alligevel ikke harbogen formål, ikke fører til noget og hvor overhovedet ingen endog vil takke dig for dette forsøg.

Derfor har du givet op og har valgt de korte løsninger, de overskuelige valg, som du kan anvende og træffe, når du har lyst til det.

Det skal være sjovt, det skal passe til dog både i tid og indhold og det skal på ingen måde udfordre dig mere end, hvad du måtte lyste eller have behov for.

Det skal være tilgængeligt, gerne moderne for slet ikke at tale om mainstream. For sådan gør alle andre, hvormed du lægger dig i skyggen af en gyldighed for at dette må være OK.

Der er et kollektiv ansvar, skyld og kollektiv følelse for, at det er jo bare sådan det er! Hermed fravælger og fralægger vi også et ansvar for at kigge nærmere på dybden, indholdet og måden vi vælger at gribe dette an.

Er det ok i nutiden, i eftertiden og hvad vil det betyde for vort samfund på længere sigt?

Hvad er det vi vil med at den kommunikation?

Har vi et øget behov idag for at informere hinanden end tidligere, hvordan lykkes vi tidligere med ikke at havekontaktmed hinanden og hvad vil vi føle, når vort liv er opholdt måske samlet 8-10 år med at tale eller SMS pren mobiltelefon.

Hvor blev børnenes opvækst af, hvis det ikke var med snuden ned i en mobiltelefon?

At sige til og fra med måde!

Det gælder oftest, at vi mennesker gerne vil gøre et godt indtryk over for vores omgivelser, hvilket betyder, at du måske oftere siger Ja fremfor Nej!

Tit og ofte har du måske lyst til at sige Nej, fordi du hverken har tid, lyst eller behov for at være imødekommende i forbindelse med det adspurgte. I den sammenhæng skal du være ærlig over for dig selv, og sige til og fra, når der er mulighed for at træffe et valg.

Hvis du modvilligt siger Ja og går halvhjertet til opgaven, bliver resultatet også derefter. Omvendt hvis du siger Ja, fordi du vitterligt ønsker at løse opgaven, vil du have fokus på denne og resultatet vil oftest være vellykket. Det samme gælder også i overført betydning omkring dine følelser.

Giv udtryk for din vilje eller modvilje, og du og dine omgivelser vil opnå et langt mere tilfredsstillende resultat.

Til tider vil der dog være situationer, hvor dine umiddelbare følelser kræver en ekstra vurdering, før de bliver udtrykt. Når du for eksempel oplever vrede, vil det ind i mellem være hensigtsmæssigt at undertrykke denne, da den måske i den umiddelbare situation kan gøre mere skade end gavn.

I stedet kan du måske "parkere" disse følelsesudbrud og få afløb for dem, når du for eksempel taler med en fortrolig, som er istand til at lytte til dine frustrationer og måske endda kan hjælpe dig med at gøre noget konkret ved det.

Her er ikke tale om en coach for dels har en sådan kontakt sine begrænsninger i form af tid og økonomi, men desuden kan du risikere at gå derfra med flere spørgsmål til overvejelse end da du kom - for det er coaches opgave at stille spørgsmål , folde dig ud og finde svaret i dig selv.

Det gælder dog ikke i forbindelse med en depression, hvor du i perioder kan have brug for en hjælpende hånd til på en medmenneskelig måde at få råd og vejledning, som passer til din situation.

At have hemmeligheder!

Som mennesker har vi alle hver vores hemmeligheder.

Intet menneske med dybde og bredde har ingen hemmeligheder, da det i givet fald vil være et særdeles overfladisk menneske.

Graden og antallet af disse hemmeligheder er naturligvis forskelligt fra menneske til menneske.

Men sikkert er det, at vi alle har brug for disse og at det ligger til vores natur hele livet igennem at gå rundt med forskellige sæt af hemmeligheder.

I denne sammenhæng er der naturligvis tale om samvittighed.

Såfremt dine hemmeligheder ikke er direkte ulovlige, stødende eller på anden måde krænkende for et andet menneske, vil og kan disse altid forblive hemmelige.

Der er her tale om både fysiske og mentale gerninger.

Du har måske etableret en form for vane, som du ønsker personligt at holde hemmeligt overfor dine medmennesker, hvilket enten kan skyldes, at du er flov, skamfuld eller på anden måde ikke vil forholde andre til dette. Eller det kan skyldes, at du ved med dig selv, at det vil få konsekvenser i en grad, som vil skade både dig selv og andre.

En måde hvorpå du kan vurdere graden af din hemmelighed, er ved at sætte dig i næstens sted.

Hvordan ville du selv reagere, såfremt du vidste at et for dig værdifuldt menneske, havde den samme hemmelighed?

Hvorvidt du efterfølgende føler et behov for at ændre dette, må det ske, eller det vil forblive din hemmelighed!

Omvendt kan det også handle om, at du ud fra dine egne principper om et værdifuldt liv med dig som en vigtig medspiller, føler at du bør ændre på denne hemmelighed, uden at det nødvendigvis har negative konsekvenser for din omverden.

Der kan både være tale om fysiske handlinger eller mentale overvejelser eller input.

Hvis der er tale om destruktive hemmeligheder, som du på sigt ved vil få ødelæggende konsekvenser, er du naturligvis nødsaget til at forholde i første omgang dig selv til disse.

Når du får sat fokus på disse, givet dem et navn er du allerede igang med at gøre en aktiv indsats overfor disse.

Der kan være tale om en dårlig vane, et misbrug, en bestemt tilbagevendende negativ adfærd eller noget helt fjerde.

Men der kan også være tale om , at du oftere og oftere har de samme mentale overvejelser med tanker, som måske både vedrører dig selv og dine medmennesker.

Det er de færreste, som ikke fra tid til anden, kunne f.eks ønske sin partner ud hvor peberet gror, når bølgerne går højt, eller som ikke kan bide sig selv i kinderne, når ens teenager har en uforskammet adfærd.

Væsentligt er det dog, at fra at have hemmeligheder og til at tillægge sig en bestemt form for adfærd, er der et gab.

Idet du ofte ikke kan sammenholde denne adfærd med dine inderste tanker, som er dine hemmeligheder, hvilket også gør, at det er vigtigt at du i det mindste forholder dig selv til det.

Der kan fra tid til anden også være tale om en bestemt negativ indstilling til en person, hvilket udløser en kritisk og aggressiv adfærd hos dig, hvilket måske bunder i, at du inderst inde bærer nag til denne person over en fortidig episode, hvor du måske har følt dig krænket.

Efterfølgende kan din adfærd over for vedkommende antage en negativ holdning, hvilket du bærer med dig også i fremtiden, uden at ville finde årsagen til dette.

Det kan være din hemmelighed, at du er negativ over for dette menneske, hvilket du bekræfter dig selv i ved destruktive tanker om personen, men uden at du vil forholde din omverden eller personen selv til denne indstilling.

Det er imidlertid væsentligt, at du får styr på disse hemmeligheder, så de ikke er med til uhensigtsmæssigt at optage dit sind, bruge din energi samt ikke mindst at etablere en personlighed, som du i sidste ende ikke føler dig tilpas med eller som er med til at forhindre og overskygge andre positive træk ved din personlighed.

Og det gælder både ved din egen og andres opfattelse af dig som person.

Når du får sat fokus på disse tanker, handlinger, negative adfærdsmønstre, givet dem et navn og forholdt dig til dem, kan du også i højere grad gøre dig dine overvejelser om, hvad du vil gøre ved dem.

I den sammenhæng kan du dels afgøre, om det er en hemmelighed, som du ønsker at gøre noget ved, at fortælle til andre for evt at få hjælp og forståelse, selv at ændre, slippe eller på anden måde få ud af dit liv. Indsatsen for at komme den enkelte hemmelighed til livs afhænger naturligvis af graden og omfanget.

Der kan være tale om en hemmelighed, som du kan udslette første gang du støder på den, og beslutte, at fremover vil du erstatte den med en anden indsats eller vane. Men der kan også være tale om en hemmelighed, hvor du er nødsaget til at gradbøje din indsats i første omgang for måske på sigt at udslette den helt, såfremt det er, hvad du ønsker.

Såfremt du helt ønsker at slippe denne hemmelighed, uden at indvie andre i din indsats for dette, kan og vil det forblive din hemmelighed, men du har fået lettet dit sind, såfremt den har været destruktiv for din væsenskerne.

Eller du kan overveje at indvie dine medmennesker i din hemmelighed, for dermed at afdække den, hvorfor graden til tider går af.

Du får måske lettet dine skuldre ved at andre nu også kender til den og evt. kan hjælpe dig, eller psykologisk føler du måske, at I nu er to til at dele skylden omkring denne hemmelighed.

Som noget helt tredie kan du parkere din hemmelighed til den bliver aktuel og på forhånd have planlagt, hvordan du vil forholde dig til den, når den f.eks dukker op påny.

Vi lever alle uforudsigelige liv, hvorfor du f.eks ikke på forhånd kan beslutte, at du aldrig mere vil tænke dårlige tanker om dine medmennesker, da du ikke kender fremtidens udfordringer.

Men du kan sætte dig for at skabe fokus på dine tanker, når de fremover bliver negative enten over for dig selv eller dine medmennesker, og på forhånd have en metode til at ændre dit fokus, når det sker.

For en overgangsperiode kan du f.eks have en form for mantra, som du mere eller mindre ubevidst kommer i tanke om, når situationen opstår.

Når rækker af negative tanker opstår, og du fornemmer, at disse vil køre i ring for både at blive mere og mere udfordrende, hvilket skaber et dårligt humør og dræner din energi.

Ubevidst vil du reflektere ved at dit mantra dukker op med en påmindelse om, at nu er du igen igang med dette eller hint, som ikke er beforende for dig og din person.

Da vil dine velovervejede indsatser påminde dig om, at det faktisk er et område, som ikke er gunstigt for dig, hvorfor du behøver at skærpe indsatsen over for det, for at komme videre, evt med en bedre samvittighed eller måske også en større grad af selvbevidsthed.

Uanset hvad, vil du føle en større tilfredsstillelse når du lykkes med dit forehavende, og du vil måske kunne tænke tilbage på, hvor meget dine tidligere hemmeligheder fyldte i dit liv, hvor megen energi de tog og ikke mindst i hvor høj grad de var med til at flytte dit fokus fra det, som du finder væsentligt for et værdifuldt liv.

At lyve overfor dig selv og overfor andre!

 ◦Løgn er lemfældig omgang med samvittigheden, som kan skabe stress hos samvittighedsfulde mennesker.

Det siges, at vi i snit lyver 21 gange i løbet af dagen.

Det være sig løgne eller usandheder vi udtrykker over for andre eller i forhold til os selv.

Det siger sig selv, at der både kan være tale om store og små løgne, men givet er det, at dels er det givet, at løgne dræner for energi samtidigt med, at en løgn kan ofte føre til en endog muligt større løgn, så længe den forbliver.

Der er ingen tvivl om, at det både påvirker dig og din bevidsthed samtidigt med, at du mere eller mindre ubevidst grundlægger en stress i sindet, som kan være med til, at du føler en grundlæggende utilfredshed, specielt i forhold til dine kerneværdier.

Det er naturligvis et spørgsmål om temperament og samvittighed, hvorvidt du lader dig påvirke af dette faktum og i hvor høj grad du tager dette til dig.

Desuden vil det også være forbundet et ønske eller behov for, hvorvidt du ønsker at rette op på denne form for adfærd.

Ubevidst vil du dog være prisgivet, sålænge du oftest mere eller mindre slår det hen til blot at være et forsøg på at slippe ud af en situation. Og netop i forbindelse med konflikter, vil du måske ofte kunne tage dig selv i, at vige udenom ved ganske enkelt at frembringe en løgn.

Grundlæggende kan en løgn i forhold til dig selv være med til, at du dybest mærker et brud på dine egne principper, som du ønsker at arbejde ud fra. Derfor kan du til tider opleve, at du skuffer dig selv, du formår ikke at holde dine egne aftaler og undskylder dette overfor dig selv i form af en løgn.

Det må naturligvis være et internt regnskab, du selv må overveje, hvorvidt du vil leve med. Du kan eventuelt fra tid til anden føle, at du ikke magter situationen, hvorfor du fremfor at erkende dette over for dig selv, istedet forøger at dække over denne manglende formåen, og istedet bilder dig selv noget andet ind.

Det er dybest set også en løgn og et brud på din egen samvittighed.

I forhold til dine omgivelser og næsten, som du måtte lyve overfor, sker der imidlertid andre blokeringer af energien, idet du dels i din bevidsthed er klar over, at du udtaler en løgn.

Din samvittighed over dette overskygger din retfærdighedssans, du stiller den anden part ofte i et dårligt lys, hvor et tillidsbrud er etableret, samtidigt med, at du givetvis vil efterrationalisere over dette.

Dels vil dine tanker og dermed også din energi fokusere på, hvorvidt den anden part vil kunne opdage eller tage dig i denne løgn, samtidigt med, at du mere eller mindre ubevidst, fremstår som en person, som ikke er til at stole på, hvilket kan være i modstrid med dine egne kerneværdier.

Nogle mennesker har en mindre samvittighed end andre, de føler ikke, at løgnen fylder i deres sind eller oplever ikke, at usandheder nødvendigvis behøver at blive betragtet som løgne. Der findes endog mennesker, som mere eller mindre bygger hele deres liv på en løgn.

Det være sig både over for sig selv og andre. Psykopater har en stor grad af behov for at lyve og for rigtig mange kan løgn være mere eller mindre en del af deres adfærd.

Det kan blive en rigtig dårlig vane, som ikke desto mindre kan ændres, såfremt du ønsker at frigive mere energi, opleve en renere samvittighed og dermed mere overskud.

Ofte dækker vi os ind under en løgn, idet vi dels i en konkret situation bruger dette som en undvigemanøvre, og det kan handle om manglende mod til at udtrykke sandheden.

At stå ved den og forsvare den, selv om den kan være omstændig, når du står midt i situationen. Ikke desto mindre vil en løgn ofte avle en ny løgn, og samlet set, vil du til tider opleve, at disse bliver viklet ind i hinanden på en måde,hvor du selv ikke kan finde hoved og hale i disse, for endeligt at blive taget i at lyve.

Skammen over dette synlige tillidsbrud, kan være ødelæggende i en grad, som kan betyde et psykisk nedbrud, hvor du både bogstaveligt kan miste samtidigt med, at du i virkeligheden har mistet en del af dig selv - både din egen tillid til dig selv samt dit værd som menneske.

Det er derfor vigtigt i denne sammen hæng at fremhæve, dels hvor energidræbende denne form for adfærd kan være samtidigt med, at løgn er nedbrydende i en grad, hvor du ikke kan finde udvikling.

Trods besværlige omstændigheder og frustration i en given situation, hvor en hurtig løgn vil kunne redde dig på kort sigt, vil din ærlighed og eventuelt udtrykte manglende overblik eller formåen, i langt højere grad være opbyggende og udviklende både for dig som menneske og situationen i al almindelighed.

Ved at lyve skaber du både et tillidsbrud, men underliggende dette, viser du også en manglende respekt overfor et andet menneske. I forhold til din adfærd og dit sind vil dine løgne ofte sprede sig.

Dels den enkelte løgn kan isoleret set sprede sig som ringe i vandet og trække flere løgne med sig.

Et andet faktum er, at alt efter din grundlæggende samvittighed, vil din generelle adfærd kunne bære præg af dette karaktertræk, idet du kan opleve en indre kamp med dine egen overbevisning om dette og dermed blive negativt påvirket, hvilket kan spejle sig i andre dele af din adfærd.

Du vil blive irritabel, rastløs, ærgerlig, frustreret eller sørgmodig over, at du alene bærer på denne løgn, hvilket du forsøger at dække over i din adfærd.

Disse bekymringer vil på sigt kunne udvikle sig til stress og angst og sætte spørgsmål ved dit eksistentielle grundlag.

Derfor vil du på sigt dels kunne etablere en personlighed som viger fra dine mere eller mindre bevidste kerneværdier for et ordentligt menneske samtidigt med, at du oplever en indre frustration over at udgive og fremstå som en person, du dels ikke kan genkende eller være ved.

Såfremt du stiller dig i den anden persons sted, og mærker efter, hvorledes du ville føle, såfremt du modtog et udsagn, som bevidst ikke var sandt?

Dette ville du givetvis ikke være tilfreds med og dine tanker og følelser for vedkommende vil givetvis både være negative og dalende.

Ofte siges, at sandheden er ilde hørt, hvilket mange løgne givetvis er dækket ind under. Og den kan også i mange tilfælde gøre ondt at blive indviet i. Ikke desto mindre, er sandheden altid værd at bygge videre på og ved et trygt og solidt forhold, vil dette vokse og styrkes yderligere trods megen modstand.

Du vil givetvis også føle, at du til tider står i en situation, hvor du ikke kan sige sandheden, idet denne vil være for ubarmhjertig eller hård for modtageren. I sådanne situationer, er det enten et spørgsmål om ikke at udtrykke sin oprigtige mening eller flytte fokus til andre perspektiver, som kan skabe energi på en progressiv måde.

Det er en måde at omgå sandheden, hvilket kan trænes og blive en vane akkurat på samme måde som det kan blive en vane at lyve - endog en rigtig dårlig vane, som dræner mere energi end du er bevidst om. At have en fri vilje til en ren samvittighed!

For at etablere gode vaner til i højere grad at kunne og bestride sandheden, kræver både en fri vilje samt motivation.

Det fordrer at du med udgangspunkt i dine kerneværdier forholder dig til, hvad du oplever som en ordentlig adfærd i forhold til dine omgivelser og på sigt i forhold til dig selv og dit eget selvværd.

Den fri vilje kan imidlertid ikke stå alene, idet du kan være inspireret til at ville ændre på et adfærdsmønster, som du ikke er stolt over.

Men i sidste ende betyder dette, at du skal være motiveret til at gøre noget konkret over denne form for handlinger. Desuden handler det om, at du tilgiver dig selv.

Evnen til at tilgive dig selv for forkerte handlinger er på samme måde en nødvendighed for at komme godt videre i livet.

For du kan ikke ændre på de ting, der er sket, men kun lære af dem.

Det er ikke altid let at se de positive sidegevinster, som tilgivelsen medfører. Men tilgivelse er at give dig selv fred. At give slip på følelser af for eksempel vrede og hævn, som i for lang tid er kommet i kølvandet på din fortrudte adfærd og som er kommet i kølvandet af dit indre tillidsbrud, der har påvirket det liv, du ønsker at leve. I første omgang kan du efterrationalisere, hvorvidt du allerede lever et liv indeholdt en række løgne, som du kan forholde dels dig selv til og eventuelt indvie relevante personer i, såfremt det vedrører dem.

Det er en tillidserklæring, hvor du åbner for dine følelser og tanker omkring dette faktum og beder om hjælp til at få blotlagt disse, således at I kan komme videre på et eksistentielt grundlag.

Såfremt du føler behov for styrke eller hjælp i forbindelse med større forståelse, indsigt og tydning af dette mønster, kan du meditere over din situation og bede vor herre om at støtte dig i processen i håbet om forståelse og accept hos dine relationer.

Det er vigtigt i denne sammmenhæng at fremhæve, at når du har truffet en beslutning om at ville ændre denne form for adfærd og bevidst arbejde på at få sandheden for dagens lys og fremover tage dig selv i ikke at lyve, da har du taget det første store skridt.

Efterfølgende opfordres du til at registrere, hvor stor en lettelse du vil mærke i dit sind, når du letter for den dårlige samvittighed, kan se dine relationer i øjnene og i langt højere grad føle indre harmoni og lettelse ved en øget energi.

Det er vigtigt, at du overbeviser dig selv om, at en epoke er afsluttet og en ny er etableret, som vil kunne generer øget energi til mere livsbekræftende og udviklende indsatser.

At være ren i dit ord!

 Tal med integritet.

Sig kun, hvad du mener.

Undgå at sige noget, som du ikke mener eller at sladre om andre.

Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.

Man gør gennem ordet alting åbenbart.

Hvad man drømmer, føler og hvad man i virkeligheden er, fremgår af ordet.

Uanset sprog.

Ordet er en styrke.

Magt til at udtrykke sig, meddele sig, at tænke er skabe begivenhederne i ens tilværelse. Mest magtfulde redskab som menneske modsat dyr.

Tveægget sværd - skabe drømme eller ødelægge omkring sig.

Når man er ren og uden synd påtager man sig ansvaret for sine handlinger, men man dømmer eller bebryder ikke sig selv noget.

At være ren eller uden synd i sit ord er ikke at bruge ordet mod sig selv.

Det jeg siger negativt til dig forårsager, at du bliver vred på mig - og det går i sidste ende ud over mig selv.

Ren i sit ord betyder at bruge energien i retning af sandhed og kærlighed til sig selv. Hensigten for leveregler vil få sandheden til at komme til udtryk igennem dig og rense dig for al den følelsesmæssige gift, der findes i dig.

"At have ordet i sin magt"!

Ved at misbruge ordet trækker vi hinanden ned og fastholder hinanden i en tilstand af frygt og tvivl.

Sandheden er den vigtigste del af det at være ren i sit ord. Sladder er sort magi i sin (omformuleres) i sin allerværste form, fordi det er den rene gift.

Sladder / brokkeri er blevet den mest almindelige meddelsesform i samfundet.

Det er blevet den måde, at vi føler os tæt på hinanden, fordi det får os til at føle os bedre at se en anden føler sig lige så dårlig, som vi selv gør.

Sorger søger selskab og mennesker, der lider i helvede, har ikke lyst til at være helt alene. Ordene mod os selv: Den indre kritiker.

Vi må forstå, hvad ordet "er" og hvad ordet "før". At være ren i dit ord, vil kunne forandre din tilværelse.

Forandringer først i din måde at forholde dig til dig selv på og siden i den måde, hvorpå du forholder dig til andre - især dem du elsker højt.

"Tal pænt til dig selv"

At ordet er rent, vil også gøre dig immun over for andre, der prøver at gøre dig til genstand for negativ påvirkning.

Du opfanger kun en negativ ide, hvis dit sind er frugtbart over for den ide.

 

At række ud efter hjælp!

At følge en religion eller trosretning er for mange mennesker et udtryk for en sårbarhed i forhold til livet. En usikkerhed og skrøbelighed over for livet som fænomen og eksistensens grundlag.

De har et behov for at følge en måde, en tro, nogle ritualer, som dels sætter livet i et større perspektiv, samtidigt med at de følger nogle retningslinier, som for dem gør det muligt at forvalte livet og lader dette liv gå op i en højere enhed.

Religion eller en tro behøver dog ikke at være fundamentalistisk - som skaber en kedelig genklang - for at kunne være et middel til at forvalte livet.

Både filosofi og religion kan være særdeles berigende at søge viden og inspiration fra uden dermed at blive betragtet som hverken religiøs eller bedrevidende.

Ofte bliver buddhisme og hinduisme betragtet som religioner, men hvor der i højere grad er tale om en livsfilosofi. Derfor er der også inden for disse to filosofier - med andre østlige filosofier - en lang række berigende og eftertænksomme læresætninger, som du personligt kan drage stor nytte.

I forbindelse med de traditionelle religioner følger en lang række ritualer, som underbygger og opbygger den enkeltes tro i hverdagen og på forskellige tidspunkter på året. Også i denne sammenhæng, kan du lade dig inspirere både med hensyn til form af indhold. I forhold til vesten og den kristne tro, som mange af os tilhører, indeholder denne en række elementer som kan bruges efter behov og temperament.

Således er Bibelen for rigtig mange mennesker daglig eller lejlighedsvis læsning til stor inspiration - til trods for, at de ikke er grundlæggende troende og ellers følger den katolske eller protestantiske religion.

Det samme gælder med hensyn til at bede.

At praktisere bøn indeholder en lang række elementer, som er at sammenligne med mere moderne former for mindfulness. Du forholder dig til noget (Gud eller et punkt) uden for dit sind.

Dermed mediterer du over din situation, holder fokus på denne samtidigt med at du søger om hjælp eller taknemmelighed. Denne "overførsel" er med til at synliggøre, hvad du ubevidst har på hjerte og dermed hvad der rører sig i dit sind.

At bede er at betragte som at række ud efter hjælp og tro på at dette vil blive indfriet - og i første omgang kan det have bragt fred i dit sind, sålænge du har fået sat ord på dit behov for hjælp.

At have indre fred!

Indre åndelig fred kan være med til at skabe balance og harmoni i dit liv.

Det er med til, at du i langt højere grad oplever lykke og glædesstunder på en måde, hvor du fornemmer din egen tilstedeværelse og rigdommen i dit liv.

Følgende kan være indikationer på, hvorvidt du er i harmoni med dit inderste.

Har du indre fred?

1. Spontanitet

Du vil i tanke og handling være spontan, Du er villig til at springe ud i “det” uden tanke på fortidens oplevelser og tidligere erfaringer. Du gør ting som føles rigtigt i det pågældende øjeblik, uden altid at have planlagt og gennemtænkt det.

2. At nyde ethvert øjeblik

Du er i stand til, at se, få øje på og nyde det der er i ethvert øjeblik i dit liv. Uanset omstændighederne og uden at dømme.

3. Du dømmer ikke andre

Du har ingen lyst til eller behov for at dømme eller kritisere andre mennesker. Fordi når du dømmer et andet menneske, så siger det ikke noget om dem, men om dig. Det definerer hvem du er. Du har indset at det ikke har nogen værdi eller betydning at finde fejl hos andre. Du er i stand til at respektere hvert eneste menneske på din vej, og i dem få øje på deres lys og potentiale. Du ved, at der i alle er et spirituelt væsen som er en del af Universet, også selvom den fysiske form nogle gange viser dig et helt andet billede af vedkommende. Du leder bevidst efter den del i alle der fortjener respekt.

4. Du tolker ikke andres handlinger

Du har ikke brug for at sætte ord på hvorfor han / hun gør dit eller dat.

5. Du har ikke lyst til konflikter

Du har ikke brug for at “have ret”. Du ønsker ikke at være en del af konflikter og ubehagelige stemninger. Du begynder at rydde op i situationer og mennesker hvor der er konflikter, dårlig stemning, manglende respekt, negativ tale. Du “går udenom det” og lader dig ikke påvirke og vælte af det. Når du er i en tilstand af indre fred, så kan modparten ikke komme i krig med dig.

Hvis folk konstant forsøger at skændes med dig, og du ikke går med på den, så opgiver de til sidst, for der kommer ikke den negative modstand tilbage som de forventer.

(Bemærk, at det ikke er det samme som at ignorere vedkommende).

Du er også opmærksom på hvad du bruger din tid på. Du har f. eks ikke lyst til at se nyhederne hvis de altid er spækket med dårlig energi. Du læser heller ikke aviser eller blade, hvor fokus ligger på at sprede et negativt budskab eller frygt. Med andre ord: Du har ikke lyst til gøre noget, som skaber en ubalance / konflikt i dig selv.

6. Du bekymrer dig ikke

Hvis du bekymrer dig om noget som du reelt kan gøre noget ved, så vil du gøre det. Hvis du bekymrer dig om noget, hvor du reelt ikke kan gøre fra eller til, så er det spild af din tid og energi. Det giver nemlig ingen mening at gå og bekymre sig om noget, som man alligevel ikke har nogen indflydelse på. At bekymre sig, er altså ikke noget du bruger tid på.

7. Du er ofte i en tilstand af påskønnelse og taknemmelighed

Følelsen kan være overvældende, og fylde dig fra top til tå. Den kan opstå helt spontant. Du er god til og det er let og naturligt for dig, at påskønne og at være taknemmelig. I denne tilstand bliver hele dit indre fyldt med styrke og glæde.

8. Du føler dig forbundet med andre

Du føler dig forbundet med andre, og en dyb samhørighed med dyrene og naturen. Du føler dig som en del af Universet / en højere bevidsthed. Du ved at fællesskab, frem for adskillelse, er vigtig.

9. Du smiler uden nogen grund

Mennesker der har opnået indre fred, smiler en masse. De er lattermilde og udstråler en energi af glæde. Dette er også et kendetegn hos højt spirituelle mennesker.

10. Du er god til at berige andre med kærlighed og du er lige så god til at tage imod den selv.

Når du føler dig fuldstændig i kontakt med indre fred, så overvældes du af en følelse af kærlighed. En følelse som du har lyst til at dele med hele verden.

At leve længere på grund af din personlighed!

Personligheden og dine enkelte karaktertræk kan påvirke din livslængde.

Således gælder blandt andet for nedenstående karaktertræk:

Samvittighedsfuldhed

Det at være samvittighedsfuld er et træk, der sammenkædes med vedholdenhed, grundighed og effektivitet. De, der har dette træk, er disciplinerede, organiserede og tager også i højere grad ansvar for deres handlinger.

Det betyder, at de er aktivt målrettede og tager livet i egne hænder.

Optimisme

At se det bedste i situationer og muligheder. Optimister dvæler ikke ved dårlige oplevelser, men bevæger sig videre i livet og arbejder konstant på at forbedre sig selv. Et studie på Harvard University indikerer, at de, der er optimistiske i den måde, hvorpå de beskriver livsbegivenheder, er mindre udsatte for risikoen for hjertesygdom.

Altruisme

Altruistiske følelser og adfærd er ikke alene til fordel for de, der bliver hjulpet, men også for personen, der er bærer af hjælpen. Ikke alene er ’hjælperens’ endorfin-genererede lykkefølelse god for hjælperens egen velbefindende, der er også videnskabelig forskning, der viser, at det at hjælpe andre kan give et bedre immunsystem.

Udadvendthed

At være snakkesalig og være på udkig efter spændende muligheder med det formål at være sammen med andre sammenkædes med god tilpasningsevne. Hvis man ikke er bange for at tage kontakt med nye mennesker og ind imellem tør bevæge sig væk fra det velkendte fortolkes det, som at man er fleksibel i forhold til forandringer i sit liv. Mennesker, der er udadvendte, er ofte festens midtpunkt, men de har behov for et tæt netværk af venner, som de altid kan regne med.

Selvbevidsthed

Indsigt i sig selv er sandsynligvis den bedste måde til at forblive rask på og varetage sine egne behov. I hvert fald meget bedre end at læse generel information i diverse manualer og magasiner om, hvordan du skal leve for at ældes med ynde.

Find ud af, hvordan du har det i den nuværende situation, og lær, hvordan du håndterer individuelle situationer på en rolig måde.

Positivt syn på det at blive ældre

Aktivitetsteorien om aldring hævder, at man ved at holde sociale relationer ved lige og forblive aktiv generelt kan forsinke aldringsprocessen og forbedre sin livskvalitet. Hvis man undgår konstant at bekymre sig om, at man bliver ældre og i stedet har et positivt syn på vækst og forandring vil det medføre, at du nyder hver dag, som den er.

Flid

Lange arbejdsdage og fysisk anstrengelse kan måske nok medvirke til, at din levetid bliver kortet ned. Alligevel er det sådan, at de, der finder mening i deres job, nyder godt af det, der bliver kaldt positivt stress eller ’eustress’. Dit drive og de resultater, som du opnår via jobbet, vil gøre dig tilfreds, og således undgår du bogstaveligt talt at dø af kedsomhed.

En anelse neuroticisme

Det kan være meget godt at befinde sig et stykke nede af den bekymrede og negative ende af humørspektret, for det betyder at man har et mere realistisk syn på livet. Bare en lille bitte smule neurotiske adfærd kan hjælpe os med hurtige at opfange, at der er fare på færde. Et studie i 2005 indikerer, at personer der scorede lidt højere på neurotisme var hurtigere til at vurdere negative ord sammenlignet dem med mindre neuroticismetendens. En moderat grad af neuroticisme gør, at vi er mere kritiske og opmærksomme på verden omkring os og derfor bedre kan beskytte os mod potentielle farer.

Åbenhed

At være åben overfor nye oplevelser er et træk, der er lidt vanskeligere at måle på. Ikke desto mindre er det meget vigtigt, hvad angår det at tage imod udfordringer og afprøve forskellige ting, da det kan være med til at styrke vores livskvalitet. Når man er i stand til at rykke videre ovenpå fortidens fejltagelser og tage ved lære af dem, får vi mulighed for at eksperimentere og leve længere.

Nysgerrighed

Forventet levealder handler ikke kun om vores fysiske helbred, men ofte også om vores psykologiske helbred. Vi kan bevare dette ved at bruge vores hjerne på taktiske måder for at forhindre kognitivt forfald. Nysgerrighed er en del af vores personlighed, der får os til at udforske forskellige ting, der løbende forkæler os med ny viden og oplevelser, der er med til at holde hjernen i gang.

At vælge dine kampe med omhu - overvej energi, tid og samtidigt et spørgsmål om fravalg af noget andet.

Når du foretager et valg - uanset inden for hvilket område i dit liv, fravælger du samtidigt noget andet.

Selv når du intet foretager dig, vælger du, ved ikke at føre noget andet!

Det er derfor særdeles vigtig at overveje, hvilke valg du træffer, hvor du kanaliserer din energi hen og ikke mindst hvilke valg, du ønsker at bruge din energi på!

Vi kan ofte være tilbøjelige til enten at fordybe eller involvere os i sager, som enten ikke berører os direkte, at danne meninger og komme med kommentarer på områder, som i virkeligheden ikke ligger inden for vores pfsære !

En anden måde vi ofte anvender unødig stor energi, er i de tilfælde, hvor vi forsvarer og kæmper for en sag, som måske i bund og grund er af mindre betydning.

Det er i sådanne tilfælde ofte en god ide nøje at overveje, vigtigheden af denne sag ved at betragte den ovenfra og danne dig et overblik over, hvor meget den fylder og betyder i den større sammenhæng.

Vil dit fokus være relevant og fylde i dit sind om en time, en dag, en måned eller om et år?! Såfremt dette ikke umiddelbart synes at ville være tilfældet, kan det kun anbefales, at du enten søger væk, glemmer eller ignorerer sagen og kommer videre.

Du skal altid tænke på, at den energi, som du anvender i sådanne til tider nytteløse sammenhænge, kunne du måske have anvendt mere effektivt og nyttigt i en anden sammenhæng, som på sigt vil være mere formålstjenstligt. Imidlertid kan det - og det gælder ofte i forbindelse med en høj grad af psykisk sårbarhed - ofte være vanskeligt at løsrive dig og komme videre.

I den sammenhæng vil du med fordel kunne anvende enten et mantra - eller simpelthen prøve at se sagen ud fra en humoristisk vinkel og gerne med dig selv som medspiller, da dette i længden kan være med til en mindre grad af selv Sæsonstrategier for følsomme sjæle;

Feriesæsonen er fuld af udfordringer – vanskelige familiemedlemmer, stressende shopping og ind imellem flere arrangementer før selve ferien, blot for at nævne nogle få. Følsomme sjæle finder at ferien kan være mere stressende end vores mindre følsomme venner.

Vi fornemmer hurtigt følelser og forventninger hos andre. Mange mennesker bliver ligefrem deprimeret omkring ferie og vi er særdeles modtagelige for at blive deprimeret. Det betyder, at vi skal tage ekstra hensyn til os selv og dermed gå ferien i møde med åbne øjne.

At nyde på kort sigt kan føre til misbrug og tømmermænd på lang sigt!

Nydelsessyge for at flygte fra kaos og stress.

Tage en breakout, når dette behov udvikler sig, kan det føre til misbrug.

Kig dine vaner igennem og overvej, hvorledes du eventuelt kan erstatte disse med mere livsgivende “pauser”.

Vi er i dag meget optaget af at bekæmpe stress, og være til stede i nuet.

Mindfulness giver adskillige anvisninger på, hvorledes dette kan finde sted og rigtig mange føler behov og søger efter disse.

Imidlertid sker det ofte, at efterfølgende overtager hverdagen og de sædvanlige rutiner, hvori der er indlagt en række handlinger som fordrer en pause eller behov for at nyde oftest i en ånd om og overbevisning om, at det fortjener man, når stress og jag præger ens liv.

Imidlertid kan dette behov øges i en grad, hvor det kan udvikle sig til decideret misbrug. Det kan dreje sig om mange områder såsom nydelse omkring rygning, alkohol, shopping, arbejde eller tvangshandlinger, som ikke i længden er befordrende for et rigt liv.

Flere af disse behov kan på længere sigt enten direkte eller indirekte påvirke dit helbred både, hvilket kan være opslidende for sjælen.

Dybest set ved du eventuelt når du står i situationen, at din samvittighed forsøger at overbevise dig om eller din fornuft, at du ikke bør ryge, tage det næste glas, arbejde for hårdt osv, hvilket du vælger at overhøre ofte med en dårlig undskyldning.

Det gælder derfor om, når du er udenfor disse situationer at overveje og gennemgå dit handlingsmønster for at klarlægge, hvornår og hvorfor du føler behov for denne umiddelbare form for nydelse.

Efterfølgende kan du sætte dig for at erstatte disse, når du står i den pågældende situation.

Hvis du f.eks oplever, at du har behov for en pause, hvorfor du ryger, og at du har erfaret, at du tænker bedre, når du ryger.

Dette kan du eventuelt erstattet med en form for meditation, hvor du giver dig selv mulighed for at tænke i fred og ro.

Omvendt synes du måske, at det er hyggeligt at ryge og at du slapper godt af med dette. Det er op til dig selv at konkludere, hvad du vægter, væsentligt er det blot, at du står inde for den beslutning.

Ofte sker det, at vi mennekser mere eller mindre med dårlig samvittighed agerer med handlinger, som vi dybest set er forkerte, hvorfor vi et langt stykke af tiden slår os selv oveni i hovedet i forbindelse med denne handling eller vane.

Det skaber en indre konflikt, som dræner for rigtig meget energi, idet dit dybeste behov er for denne handling, mens din fornuft fortæller dig det modsatte. I sådanne sammenhænge er det vigtigt, at du kommer overens med dine beslutninger og gennemfører disse fuldt ud.

At du står ved, at du har truffet et valg, som ene og alene beror på, hvad du finder vitgitgt og bedst for dig og efterfølgende får efter dette og lever det fuldt ud, uden hensyntagen til omgivelsernes mening eller pres.

Sådanne evige diskussioner og indre konflikter skaber stress og kan på sigt være særdeles skadeligt også for helbredet, hvorfor det er vigtigt at finde dine værdier og stå ved dem uanset, hvad andre måtte mene.

Måske du ofte oplever et udpræget behov for at shoppe i bestemte sammenhænge. Det er muligt at du har dette mønster, når du er ked af det, og derme ønsker at blive opløftet ved at forkæle dig selv.

Samlet er disse handlinger en form for flugt fra din virkelighed, hvor du ubevidst får en nagende følelse over, at det enten kan være farligt for helbredet for eksempel eller skadeligt i forhold til dine omgivelser endog i forhold til din økonomi. Således bliver den kortsigtet nydelse en dårlig investering på længere sigt.

Gennemgå dine vaner og handlemønster og find ud af, hvor du har mere eller mindre stressrelaterede handlinger, som ikke på lang sigt er sundt eller befordrende og forsøg at udskifte disse til mere sunde vaner, det tager tid, men kan lykkes, og efterfølgende vil du kunne undvære disse stressrelaterede tanker samtidigt med, at du får mere overskud også rent energisk.

At sove godt skaber energi!

En dårlig søvnkvalitet kommer samlet af alle de ting du gør om morgenen, eftermiddagen og om natten - udover de gængse retningslinjer, som du kan få information om på nettet.

Når du har en dårlig nats søvn, tænker du sandsynligvis tilbage på den foregående aften og forsøger at finde ud af, hvad der gik galt.

Du kan måske undre sig over, om du gik i seng for tidligt, om dit værelse var for varmt, eller om du skal udskifte din pude. Du kan dog være på udkig efter svar på alle de forkerte steder.

Hvis du ønsker en god nats søvn, skal du lægge grunden fra det øjeblik du vågner om morgenen.

Der er således flere ting, du enten gør eller indtager, som er med til at påvirke dit samlet søvnmønster.

Undlad at bruge snooze-knappen, da den forsinker dig til at komme ud af sengen, idet alt den gør, er forvirrende på din krop.

Det er langt bedre at komme op på samme tid hver dag for at oprette en regelmæssig søvn og vækkemønster.

Hvis du har brug for et ekstra boost for at komme dig om morgenen, kan du stille dig selv nogle få enkle spørgsmål om dagen.

Det kan gøre den store forandring og forskel for resten af dit døgn.

Modstå fristelsen til at drikke en kop kaffe lige efter at du er vågnet.

Vent indtil 10:00 før du har dit første skud af koffein, da det er her, at dit kortisol- og energiniveau begynder at dykke.

Derimod er det vigtigt at du spiser en god morgenmad med mange proteiner og kulhydrater på nogenlunde samme tid.

Vælg din frokost med omhu.

Undgå at indtage for mange kulhydrater, da de vil gøre dig døsig om eftermiddagen og forstyrre din søvncyklus senere på dagen.

Hvis du stadig føler behov for et hvil, skal det være kort.

Undlad at spise mange kulhydrater og proteiner efter middagen, da det aktiverer din krop ved, at blodsukkeret stiger fremfor at berolige den.

Med hensyn til dine vaner omkring søvn, er det vigtigt at gå i seng på samme tid hver aften - også i weekenden - da dette bevarer din circadianrytme.

Undgå mættede fedtstoffer, især om aftenen, fordi forskning tyder på, at de har en negativ indvirkning på din søvnvågne cyklus.

At meditere før du går i seng vil du hjælpe dig med at slappe af og forberede din krop til hvile samt få dig på et andet tankesæt.

Små tricks til at hjælpe dig med at sove hele natten:

Hvis du lider af angst eller søvnløshed, kan du investere i et tungt tæppe - forskning viser, at det skaber en mere rolig søvn.

Din sovende stilling kan også have en direkte indflydelse på, hvordan du føler den næste dag.

Ved at sove på din venstre side er bedst for både dit hjerte, ryg og fordøjelsessystem.

En god søvn er afgørende for mental og fysisk sundhed, så det er værd at tage dig tid til at gennemgå din søvnhygiejne.

 At kede sig med god samvittighed!

Kedsomhed er sundt, mener psykologer, der arbejder med begrebet.

De opfordrer os til at holde fast i kedsomheden, når den indfinder sig, i stedet for at flygte fra den ved straks at kaste os ud i en eller anden form for beskæftigelse.

Hvis vi i stedet tør blive i kedsomheden f.eks. en hel dag, vil der automatisk ske forandringer i vores bevidsthed.

Det er nemlig i denne lev-i-nuet-kedsomhed, at vi tænker anderledes og får nye kreative og skabende ideer.

Det er her, vi gransker os selv og vores måde at leve på. Og det er i sådanne situationer, at vi slapper så grundigt af, at hjernen bliver klar igen til at modtage og bearbejde. De tanker og ideer, der dukker op i kedsomheden, kan være til stor nytte i en hektisk og stresset dagligdag.

Forestil dig at få lysende gode ideer, før der er brug for dem!

Det er netop det, der vil ske, når du slapper fuldstændig af, slipper styringen, dropper effektiviteten og giver dig selv lov til bare at være.

I stedet for at have lange lister med gøremål, kan du i første omgang starte med at spørge dig selv, hvad du umiddelbart har lyst til.

Efterfølgende kan du opleve, at den ene handling afløser den anden, uden at du har en indre diskussion om, hvorvidt du enten har tid, lyst eller overskud til at gå i gang med den næste handling eller aktivitet.

På den måde vil du opleve en form for flow, om du roligt efterfølgende kan opleve som værende en måde at dimse/nusse eller blot være tilstede.

Du har ikke umiddelbart fået udrettet noget konkret, men måske blot ladet dit sind ved, at det har været på vandring, uden din store eller fulde opmærksomhed.

Omvendt vil du dog også kunne opleve, at du måske i din flowtilstand har nået ganske meget, når du samler op på idet du måske har fået ryddet op i en skuffe, læst i en bog og fået inspiration til noget nyt, eller blot ordnet dine planter for at gøre dig klart, at de trænger til ny jord.

Du kan roligt være ineffektiv med den reneste samvittighed.

Du skal ikke få dårlig samvittighed.

Samvittighedskvaler kan du for det første ikke bruge til noget som helst. Og for det andet er der slet ingen grund til at få dårlig samvittighed over at gøre noget, der er godt for både sjæl og krop.

Den dårlige samvittighed dukker givet heller ikke op under en god, lang cykeltur eller en travetur til grønttorvet for at købe frugt og grønsager.

Endvidere er den dårlige samvittighed med til at blokere for, at dine tanker får frit løb og denne form for meditation kan hindre at de gode ideer opstår.

Når de fleste af os alligevel får moralske tømmermænd, hvis vi ”spilder” en hel dag med at nusse rundt i stuen og flytte om på planterne, hænger det sammen med fortidens kliché: Lediggang er roden til alt ondt.

Vi er opdraget til at mene, at en god dag er en dag, hvor vi virkelig får noget for hånden.

Vi bliver rastløse ved for mange aktiviteter! I dag bruger vi langt fra alle vore mentale og fysiske kræfter på at overleve.

Livet er i stedet blevet en kamp for flere materielle goder og statussymboler. En større bil, et større hus eller en dyr ferierejse.

Det hektiske liv med talløse spændende muligheder for både aktiv og passiv underholdning er derfor også årsag til vores samvittighedskvaler efter en lang dag uden noget program.

Kvalerne er en reaktion på, at vi får alt for meget af det, vi ellers så godt kan lide.

Fester, biograf- og teaterture, tv, gode middage med venner og familie og lange ferierejser.

Det, der tidligere var i stand til at engagere og begejstre os, er nu blevet endnu en hverdagsting og noget kedsommeligt. Vi er simpelthen åndeligt stopmætte, nærmest overfyldte af oplevelser.

Så selv om vi på mange måder har det som vi gerne vil, kan det føles underligt tomt, ligegyldigt – og kedeligt. Kedsomheden trives derfor som aldrig før – vi har vænnet os til den.

Men samtidig frygter vi den. Vi vil ikke acceptere kedsomheden og gør alt, hvad vi kan for at undgå den eller flygte fra den.

Det præger naturligt den tid og det samfund, som vi lever i.

Et af tidens kendetegn er netop en ekstrem travlhed, geskæftighed og hang til at blive underholdt fra morgen til aften.

Forskere, der beskæftiger sig professionelt med kedsomhed, mener, at vi griber tilstanden helt forkert an. I stedet for at flygte fra kedsomheden, skal vi tillade os selv at nyde den. Det er helt i orden at stryge tøj mandag aften, hvis vi har lyst

Eller bare sidde i en stol og kigge på de nyindkøbte planter.

At fornægte kedsomhed er at fornægte sig selv, siger eksperterne. De råder os i stedet til at tage ved lære af kedsomheden.

Den kan nemlig give os en evne til bare ”at være”. Hvis vi kan kunsten at leve i nuet, og deri findes kedsomheden også, bliver vi også i højere grad tilfredse med vores tilværelse.

I vores kultur er det imidlertid ikke legalt at kede sig.

Og af den grund vil kun ganske få af os frivilligt indrømme, at lørdag var en helt stille dag, ja faktisk en lidt kedelig dag.

Hvis man ikke konstant har travlt på jobbet, i fritiden og ferierne, er det så som så med den sociale status, mener forskerne.

Man er en outsider, der ikke længere er ”med” på holdet.

Men kedsomheden – eller det at slippe effektiviteten og kontrollen og lave ingenting – er en del af menneskets natur – en sund del.

Pointen er, at uanset hvor styrtende fortravlede vi sørger for at være i arbejdslivet og privatlivet, må vi ikke slippe kedsomheden. Intelligente mennesker keder sig mest, fordi de stiller store krav;

En gammel talemåde siger, at intelligente mennesker aldrig keder sig.

Men intelligente mennesker stiller de største krav til livet og kan se kedsomhed som noget foruroligende, der viser mangel på kontrol over og styr på tilværelsen.

Kedsomhed overlader mennesket til sit eget indre tomrum og får vedkommende til at mærke en af livets uomgængelige realiteter; At når alt kommer til alt, er vi dybest set alene med os selv.

Forskere mener derfor, at det netop er de intelligente og meget veluddannede mennesker, der keder sig.

Jo mere meningsfuldt, indholdsrigt, ukompliceret og lykkeligt man forlanger, at livet skal være, jo sværere er det at håndtere følelsen af tomhed og kedsomhed.

Det handler altså om at lære kedsomheden at kende og bruge den som inspiration. Dette gælder ikke kun for voksne – men i høj grad også for børn.

Børn har nemlig brug for at kede sig for at få ideer til nye lege. I dag bliver de opdraget til samme niveau af hektisk travlhed og konstant underholdning, som præger deres forældres tilværelse.

Børn lærer ikke selv at fordrive kedsomheden med en ny og spændende fantasi-leg. For så snart de viser tegn på kedsomhed, sørger de voksne for underholdning.

Og dermed bliver børns naturlige evne til at udfolde sig taget fra dem. Lærere, pædagoger og andre, der arbejder med børn, fortæller, at flere og flere har svært ved at fordybe sig. De er blevet evigt rastløse og urolige, hvis de ikke bliver underholdt. De ved simpelthen ikke, hvad de skal gøre, når de keder sig.

Børnenes rastløshed er den samme, som kendetegner voksenlivet, hvor idealet hele tiden er at ”lave noget”.

Det præger naturligt nok børn.

Hvis vi sil lære vore børn at nyde ro og opnå goderne ved en dag uden effektivitet og fast program, må vi give dem ro til selv at finde en vej ud af kedsomheden.

Det bliver børnene ikke understimulerede af. De lærer tværtimod deres egne skabende potentialer at kende.

Når børn bliver gode venner med kedsomheden i barndommen, vil de også være godt stillet som voksne.

Nogle forskere mener nemlig, at det at være ven med kedsomheden som barn giver os en langt større evne til at håndtere den, når vi bliver ældre.

Gamle mennesker, der har været aktive hele livet og aldrig har lært at nyde kedsomheden uden dårlig samvittighed, kan pludselig stå i en situation af følelsesmæssig magtesløshed.

De har ikke længere mulighed for at glemme sig selv i et hektisk arbejdsliv og har heller ikke den samme fysiske og mentale kapacitet som tidligere. De risikerer derfor en alderdom i bitterhed på tilværelsen.

For hvad skal de nu stille op med tiden?

Det er klogt at gøre sig gode venner med kedsomheden;

Nogle af de mennesker, som i høj grad gør brug af kedsomheden som inspirationskilde, er forfattere, malere og andre kunstnere.

De har altid kredset om kedsomheden og tomheden som fænomen, fordi de to tilstande er nødvendige for dem i den nødvendige for dem i den skabende proces.

Kunstnere arbejder udelukkende ud fra sig selv og er derfor henvist til at dykke ned i deres indre univers.

De giver kedsomheden lov til at tage over.

De flygter ikke fra den, men går i stedet ind i den og bruger den til at blive klogere og mere kreative.

De ser desuden kedsomheden som en god ven, der hjælper dem til at dyrke sider frem fra deres personlighed, som de ikke har kendt tidligere.

Hvis vi, der ikke lever af at udfolde os kunstnerisk, forsøger at sætte os i kunstnernes sted – rent mentalt – kan vi lære at profitere af kedsomheden.

Men først må vi gøre op med myten om, at kedsomhed og lediggang er roden til alt ondt. Der er derfor rigtig mange gode og sunde dele ved kedsomheden, såsom:

Kedsomhed – giver anledning til en sund og nødvendig granskning af sig selv og sin tilværelse:

Lever jeg et liv, som jeg er tilfreds med?

Hvad er mit motiv til evig og altid at jage hurtigt af sted?

Kedsomhed kan føre til en større evne til bare ”at være”.

Hvis man behersker kunsten at leve i nuet, bliver man også i højere grad tilfreds med sin tilværelse.

Kedsomhed: Børn har godt af at lære at lege sig ud af kedsomheden – helt uden hjælp og opfordring fra voksne. På den måde får de mulighed for selv at udvikle deres kreative og skabende evner.

At skrive dagbog – en måde at lære dig selv at kende!

 At skrive dagbog er for mange at betragte som en lidt barnlig handling - en anelse banalt grænsende til det naive og for disse tiders vedkommende også spild af tid i mange menneskers optik.

Desuden vil de fleste umiddelbart få associationer om, at dagbogens mission og indhold oftest handler om, hvordan vejret er, hvad der skete på selve dagen uden yderligere refleksion over den mere eller mindre apatiske strøm af ord, som finder vej til papiret eller på skærmen.

Såvel kongelige som kunstnere har altid skrevet dagbog.

Førstnævnte som en slags aftryk eller stempel for tiden, mens kreative har anvendt deres tanker som inspiration til kunstværker.

I dag er der desuden mange succesfulde mennesker, som anbefaler øvelsen at skrive dagbog, da det er med til at afspejle deres refleksioner på vejen mod deres mål.

Der er derfor rigtig mange indfaldsvinkler og missioner til at anvende denne form for skriveterapi, som kan anvendes i ordets bogstavelige forstand.

At nedfælde de tanker som fylder dit hoved, vil desuden både være en måde at parkere disse, således at du fjerner fokus for deres negative påvirkning samtidigt med at du får et udsyn, som tager brodden af deres skadelige indhold.

På samme måde som ved konsultation med en fagperson, vil du dermed kunne gå i konsultation hos dig selv ved at nedfælde dine tanker.

Gennem tiderne ved vi at rigtig mange store kunstnere i form af forfattere, malere, skuespillere osv oftest har skrevet dagbog, den adelige og de kongelige har altid skrevet dagbøger og symptomatisk er det endvidere, at det anbefales, såfremt du vil følge og arbejde efter samme skabelon, som succesfulde mennesker, idet de ofte skriver dagbog om deres aktiviteter.

Såfremt ordet dagbog bliver udskiftet med logbog, vil der for rigtig mange være andre indtryk, som gjorde sig gældende og i langt højere grad giver et billede af, hvilken mission en dagbog kan have.

En logbog stammer oprindeligt inden for skibsfarten, hvor denne blev holdt ajour med retning, kurs og div hændelser undervejs.

En slags situationsbeskrivelse for det pågældende tidspunkt.

På denne måde er det naturligt, at dagbogen eller logbogen får en bredere mission, som er anvendelig i rigtig mange tilfælde.

At skrive dagbog er derfor vigtig ud fra flere vinkler - såfremt indholdet kommer fra hjertet.

Grundlæggende fortæller den om, hvilken person du er, hvilket menneske du er.

Det vil komme til udtryk både med hensyn til den form du anvender for at udtrykke dig samt indholdet.

Er du kort og præcis i dine ordvalg eller mere beskrivende og favnende, dels hvor megen livsglæde har du, hvilke tanker gør du dig og hvad er eventuelt dine første tanker på en løsning.

Desuden giver det en situationsrapport om din tilstand, dit humør, dine tanker og problemer du står til at skulle handle overfor.

Du kan på sigt anvende den til at registrere, hvorledes du er kommet videre og dermed glæde dig over, at over tid, vil selv værdien og tyngden af de sværeste situationer rinde ud.

Såfremt du tilhører den mere nostalgiske type kan du endvidere genlæse dine notater efter flere år og sammenligne din udvikling, såfremt du har modet til dette.

Det er ikke altid umiddelbart positivt berigende, idet det ofte kan være en både skræmmende og angstprovokerende oplevelse at genlæse sine notater – især efter en svær periode.

Dagbogen kan således være et menneskes trofaste ven og følgesvend.

De inderste tanker - ønsker og behov kan komme til udtryk samtidigt med, at den kan indeholde hemmeligheder, skyld, skam og glæde, som ved at blive nedfældet i dagbogen kan tage eller have karakter af terapi.

Dermed en bog man leger og eksperimenterer og øver sig i.

Tanker har for de fleste en flyvsk karakter, men skrives de ned, kan de blive klarere og de bliver endvidere bearbejdet en ekstra gang.

At have tålmodighed!

Når du må have tålmodighed gælder det både i forbindelse med den fysiske situation, hvor energien kan være i bund og langsomt ad tankens kraft skal opøves på ny.

Og det gælder med hensyn til dit mentale arbejde for at komme videre.

Du skal give plads til de tanker, som dukker op i dit sind, lære dem at kende for at kunne håndtere dem, sortere dem efter, hvorvidt de skaber eller dræner energi.

Når du kan sætte en etikette på tanketypen, kan du bedre forholde dig til, hvorledes du vil håndtere dem.

Tankemæssigt gælder det om at få etableret nogle gode tankerækker, som danner positive spiraler og ad den vej få mere energi til også fysisk at komme videre.

Det er nemmere skrevet end gjort, hvis du for eksempel har en svær depression.

Denne er oftest kendetegnet ved, at du oplever en tomhed og udmattelse, hvilket også er et tegn fra kroppen om, at sindet er kortsluttet.

Du skal give dig selv tid til, at dit sind får genereret ny energi til overhovedet at kunne tænke og sætte ord på disse tanker.

Giv tid!

At have tillid!

Prøv at etabler en større tillid til dig selv og dine værdier.

Der findes ingen facitliste på, hvorledes livet skal formes og hvad det skal indeholde.

Hav tillid til dig selv og til din omverden.

Dit syn på dig selv er præget af, hvilke værdier du ligger inde med, hvad du finder værdifuldt både i forhold til dig selv, din omverden og dit liv samlet set.

Der kan både være tale om de små værdier, som at du glædes over at du holder af at læse, se dit barn smile og de store , som det faktum at du har valgt et studie, som har givet et godt job, at du har valgt at bringe et barn til verden osv.

Det er ofte i forbindelse med livskriser, at ens værdier kommer op til overvejelse, og det er ofte de store værdier i livet som man stiller spørgsmål ved.

At bære nag!

 Bær ikke nag ved for eksempel at lave woodoo på din "fjende"- det går mest ud over dig selv.

Du kan bruge rigtig meget energi på at brokke dig og føre en indre tale om, hvor uretfærdigt du føler dig behandlet af en udefra kommende.

Den største taber i denne sammenhæng er dig selv, og det er vel ikke det resultat, du ønsker, når din agression vedrører en anden.

Ofte kender vedkommende ikke til din vrede og kan være ganske uvidende over, at du bruger din kostbare energi på at diskutere med dig selv om dette mønster.

Du skal have den slags dårlig energi ud af systemet, hvilket kan finde sted på min to måder.

Enten tager du tyren ved hornene og forholder vedkommende til dit nag og prøver derved eventuelt at finde en løsning, eller du kan vælge at parkere dette nag og minde dig selv om, at du er på vej ud af et vildspor, hver gang brokkeriet dukker op til overfladen.

Det kan være vanskeligt at lægge fortiden bag sig, når et andet menneske har såret dig.

Hermed følger en række råd til, hvorledes du kan komme over disse følelsesmæssige opbrud, bevare din egen integritet og uden for høj en grad af psykisk belastning.

1) Bitterhed og vrede holder dig fast.

Når du bærer nag, lader du den, der har gjort dig ondt, kontrollere dit liv. Ved at tilgive, gør du dig fri af dit bånd til det andet menneske. Du tager magten over dit liv tilbage, så det bliver dig og ikke den, der har såret dig, der vinder.

2) Bitterhed ødelægger diner relationer til andre mennesker og dine følelser vil ikke kun gøre sig gældende over for det menneske, der fremkaldte dem. De vil forpeste dine forhold og gøre dig til en belastning for dine omgivelser.

At rydde op!

Ryd op i stort som småt. - både fysisk og i overført betydning.

Lav en liste over de ting, som du fra tid til anden spekulerer over, at du skal have kigget på eller have udført.

Få for eksempel styr på din økonomi, som for mange kan være en daglig stressende faktor, familieproblemer - tal om tingene, job - få en afklaring.

Det kan synes som elementære områder, men hvis et par stykker af disse hver dag drypper med tanker og dårlig samvittighed, er de med til at belaste dit sind unødigt og mere eller mindre ubevidst.

Det positive i denne sammenhæng er, at det ofte er områder, hvor effekten af en konkret indsats ofte er synlig umiddelbart efter.

Måske du ikke får styr på din økonomi med en opringning til banken om et møde, men du har synliggjort, at du ønsker at have styr på din økonomi og vil samtale med en fagperson om, hvordan det kan lade sig gøre.

At lave aftaler med dig selv og overholde dem!

Som et samvittighedsfuldt menneske har du givetvis altid været omhyggelig med at overholde aftaler over for andre.

Det samme skal du gøre over for dig selv.

Umiddelbart føler du måske ikke behov for at overholde disse, men på sigt vil du opleve, at både mht langsigtede aftaler og mindre og korte aftaler vil være med til at indhente dine mål og skabe større fokus for dine indsatser og dermed ,hvor du væger at lægge din energi.

Det er en stor tilfredsstillelse at overholde disse aftaler og indirekte er du ved egen kraft i gang med at opbygge en større selvtillid og dermed bekræftet selvstændighed.

Det vil styrke dig i troen på, at dine tanker kan realiseres og gøres nyttige i din hverdag.

At have gode rutiner!

Kig på dine rutiner.

Anvender du din tid effektivt, eller er der sneget sig en række overspringshandlinger ind, som i sidste ende er med til at du oplever følelsen af ikke at få nået noget.

Kører du i de samme rutiner som for blot et par år tilbage. Under tiden er vi nødt til et justere vores vaner og finde ud af, om vi dels stadig er vort ansvar bevidst eller om vi ubevidst har "bygget" ovenpå og fyldt tiden ud med værdiløse handlinger. Både i relation til dig selv og eventuelt din familie.

For eksempel har du måske afleveret og hentet dine børn i institution hver dag, men nu hvor de er blevet store kan de selv varetage den opgave.

Som erstatning har du mere eller mindre ubevidst valgt at blive længere på arbejde - også uden aftale med din leder.

Måske du skulle overveje, hvorvidt du kunne bruge den tid til for eksempel at gå eller løbe en tur eller gøre andre ting, som kan give dig ny energi fra en mere inspirerende vinkel. Det samme gælder hvis du for eksempel altid sætter dig foran tv og åndløst sidder tre til fire timer hver aften for til sidst at dejse om i seng.

Måske du skulle overveje dels hvor meget tid du fremover vil bruge på tv samt sortere i programmerne og se, de ting som interesserer dig eller som noget helt tredje samler flere udsendelser og ser dem, når du vil og har lyst. Det handler om planlægning og om at du bliver mere kritisk om, hvad du reelt har lyst til og ikke blot gør det, fordi det er en indgroet vane.

Du kan eventuelt. også tale med familien og komme med ideer til at I sammen kan gøre nogle ting enten anderledes eller supplere med nye aktiviteter.

Du vil ofte blive overrasket over, hvordan det kan have en afsmittende effekt på familiens humør og faktisk understøtte jeres sammenhold på en udviklende måde.

Ofte vil flere vokse med opgaven og lære nyt, hvilket bla kan være en måde hvorpå for eksempel dine børn kan opnå selvstændighed og selvtillid.

“Tiden venter ikke!”

At anvende positive ord

 -er både en gave til dit indre, samt til skabelse af relationer og til at værdisætte dine omgivelser.

Det er desuden ensbetydende med, at når du føler behov for at være kraftfuld og få en effektiv virkning i dine udtryk, bliver disse i højere grad modtaget efter hensigten, når du sorterer i dit brug af ordvalg.

Når du for eksempel for alvor er vred og føler behov for at udtrykke dette, og hvor eder og bandeord, måske er på sin plads, vil disse blive modtaget og forstået mere virkningsfuldt, end hvis du bruger dem i dit daglige sprogbrug. Det samme gælder opgivende og sukkende udtryk.

Når virkelig du føler, at tingene er kørt fast for dig, kan det være på sin plads, men det preller af på omgivelserne, hvis du anvender dem blot du skal se tv.

Derfor er det vigtigt, at du forholder dig til, hvordan du vælger at kommunikere med både dig selv og dine omgivelser. For ikke at tale om hvilken begejstring du lægger i dit toneleje og udtryk.

Oftest vil mange kommentarer kunne udtrykkes, siges og formidles på forskellige måder, men med vidt forskellige opfattelser hos modtageren.

Så simpelt som et "Godmorgen" kan alt efter hvilken energi det er sagt med, udsende et hav af signaler, som både fortæller noget om, hvordan du oplever morgenen, hvordan du ønsker modtager skal have en god eller mindre god morgen samt hvordan du samlet har energi i sindet eventuelt til at skulle fortsætte en snak i forlængelse med dette udtryk eller denne hilsen.

Vælg derfor dine ord med omhu for de vidner om din energi og glæde ved livet.

At være fornuftig og/ eller ansvarlig!

Begrebet "fornuft" er en besynderlig størrelse.

Det gælder både graden og feltet.

Når en person tager paraply med på tur, selv om solen står højt på himlen, kan det måske betragtes som pessimistisk.

Omvendt ser man i adskillige tv-programmer, hvordan mennesker er kommet ud i økonomisk ruin, fordi de som forældre vælger at bruge penge på spil og slik, fremfor at give deres børn ordentlig mad at spise.

 

Det er direkte uansvarligt. Det gælder derfor om at afpasse fornuften inden for disse rammer og som voksen bør fornuften være grundstammen i vores adfærd ,såfremt vi ønsker et værdifuldt liv, idet vi er kommet fra barnestadiet, hvor det handler om at leve efter umiddelbare behov - med andre ord fra hånden til munden.

Oveni ligger nydelsen som et dejligt afspekt af livet, og i forbindelse med nydelse, er der ofte tale om begrebet "synd".

Uanset graden af nydelse, vil vi altid kunne opleve, at vi synder ved at have truffet dette valg. Det gælder endog uskyldige handlinger og aktiviteter som at gå tur i skoven, som umiddelbart kan synes uskyldigt, men hvor vi kan resonere, at vi måske istedet burde arbejde.

Fornuften udelukker derfor ikke synden, men de er medspillere på en måde, hvor deres gavn og effekt bliver mere virkningsfuld, når vi har overblik og formår at lade disse være i spil på en harmonisk måde i vores liv.

Når fornuften er dit grundlæggende karaktertræk i din voksenadfærd, betyder det også, at du ved at synde, har en grundkarakter, som du kan falde tilbage til og læne dig op ad i din tilværelse.

Når du for eksempel vælger at synde ved impulsivt at bruge af din opsparing blot fordi du føler et behov for noget , vil glæden og nydelsen over denne synd være større, end hvis du havde levet dit liv uansvarligt og ingen opsparing havde.

Du har et økonomisk overblik, som din fornuft råder dig til, samtidigt med at du kan nyde din handling. Såfremt du havde foretaget samme handling, uden en opsparing, vil din nydelse ved din investering for de fleste blive blandet med bekymring og dårlig samvittighed over i virkeligheden ikke at have råd til dette.

Det kan derfor fra tid til anden være livsbekræftende og fornuftigt at være ufornuftig. Det handler i bund og grund om, hvordan vi vælger at definere fornuften.

Når der er tale om fornuft i forbindelse med at leve sundt og muligvis en nærmest asketisk livsførelse, kan dette ofte afstedkomme, at andre, som ikke lever på samme måde, bliver betragtet som ufornuftige.

Det handler derfor om, at forholde sig fornuftigt til fornuften være bevidst om, at den kan og bør gradbøjes, samt at vi alle har forskellige indfaldsvinkler til dette begreb.

Det betyder også, at mennekser, som oplever, at de opfylder en fornuftig livsstil ved at leve efter samfundets foreskrevne om et sundt liv, ikke bør nedværdige andre mennesker og føle sig mere værdifulde end andre, som har en anden betragtning og anderledes måde at betragte en måde til en sund livsstil.

Fortsættelsen af dette er naturligvis ens overvejelser om, hvilke retningslinjer, vi alternativt skal følge for at få et godt og sundt liv. Imidlertid kan den vigtigste opgave være blot at leve, men det kræver et konsolideret sind i harmoni med balance, hvilket ikke altid er tilfældet i forbindelse med et sårbart sind.

Det skal ikke betragtes som at ville løbe fra sit eget ansvar for at få et godt liv, men udelukkende betragtes, som en model eller trinbræt til over tid at kunne indhente og opnå følelsen af at have et godt liv med stor selvkontrol.

Uagtet antal eller hvilke mål du måtte vælge at sætte i dit liv, vil der intet være til hinder for at opnå og øge din livskvalitet.

Overordnet set, vil det være et spørgsmål om, at du ikke blot søger at opnå dit mål, men også er bevidst om livet undervejs. Derfor bør fokus ikke udelukkende være for eksempel at leve længst muligt, men også spørge os selv, hvordan vores liv er.

“Vi bør ikke frygte døden, men derimod et dårligt liv!"

At have tæft er et gammelt udtryk, som er aktuelt!

 At have tæft er synonymt for at have fornemmelse for noget.

Det spreder sig til at have evne, situationsfornemmelse, intuition, flair, følelse osv.

Det er et begreb eller talent som kan gøre sig synligt i forbindelse med udarbejdelsen af dit manifest, idet du givetvis vil kunne opleve, at du enten fokuserer eller har indsigt og viden inden for bestemte områder.

Med denne viden vil du kunne få en større grad af forståelse for, hvad det er du som menneske lægger vægt på og har en indsigt i.

Ud fra dette kan du arbejde videre i din egen selvforståelse, således at du kan bygge videre og ovenpå for at følge nogle af de livsværdier, som du sætter pris på.

Der kan være tale om, at du vægter begrebet etik højt ved at have en høj grad af retfærdighedssans, at du vægter æstetik højt ved at fokusere og beskrive de smukke ting i tilværelsen både med hensyn til dit indhold eller dit valg af ord eller det kan handle om, at du arbejder for at blive en bedre forældre overfor dine børn ved at beskrive din rolle i den sammenhæng.

Alt dette er med til, at du på forhånd givetvis har tæft inden for det pågældende område, hvilket du muligvis ønsker at forbedre både med hensyn til fordybelse og dermed evne.

Når du har tæft inden for et særskilt område, betyder det desuden, at du er i færd med at stille skarpt på sin egen intuition, hvorfor det er vigtigt, at du fastholder dette fænomen og på sigt arbejder for at styrke denne.

Det kan være din intuition i al almindelighed og træningen af denne, men det kan desuden være et spørgsmål om, at du inden for et særskilt emne ønsker at fordybe dig yderligere for deromkring at få større indsigt omkring din person samt eventuelt supplere denne evne til dine nuværende kompetencer.

Det vil være brugbar information, idet du vil kunne bruge dette enten i dit liv generelt samt i forbindelse med at supplere og berige dit liv yderligere.

For eksempel kunne indholdet i en Skriveøvelse måske omhandle kunst, uden du forinden føler, at du er interesseret i dette felt. Det vil umiddelbart kunne fortælle dig, at du givetvis har nogle uanede evner eller værdier inden for området, som på sigt vil kunne være berigende for dig til udvikling af dig som person og danne grundlag for etablering af dine fremtidige mål for opnåelse og benyttelse af denne tæft.

At håndtere kritik!

For alle mennesker kan det være svært at håndtere kritik.

Det kan både være et spørgsmål om, hvor hård og koncis kritikken er, men også føles mere hård på nogle tidspunkter fremfor andreHvis du bliver udsat for kritik og tager den til dig, hvormed det berører dig som person, kan du tænke over følgende:

• Find tilbage til selvaccept og troen på dig selv.

Herfra kan du bedre og mere nøgternt vurdere kritikken.

• Giv dig selv tid til at ’køle ned’.

Hvis kritikken har ramt hårdt, så giv dig selv mindst en eller to dage.

• Brug din evne til at skelne.

Denne evne kan være midlertidigt ude af drift, når du er blevet ramt.

Spørg dig selv:

a. Var kritikken på sin plads og noget, du kan lære af?

b. Var kritikken delvist rigtig, men måske overdreven?

c. Kan du overhøre budskabet i kritikken, fordi det handlede om den person, der kritiserede? Måske havde personen en dårlig dag?

d. Forsøgte den person, der kritiserede dig, at være hjælpsom? Hvilke motiver ligger bag? Hvis det var hjælpsomhed, er kritikken måske lettere at holde ud.

e. Har den anden følt sig truet af dig? Er den anden misundelig?

f. Er kritikken baseret på en misforståelse, som måske kan udredes?

g. Var det dig, der hørte en kritik, som måske ikke var ment sådan?

• Placer kritikken det rigtige sted.

Ved at blive god til at aflæse situationen og den intention, som kritikken er givet med, kan det være lettere at placere den det rigtige sted. Og når den er godt placeret, er det lettere at falde til ro.

• Forvent ikke, at du er fejlfri.

Forventer du af dig selv, at du skal være uden fejl?

I givet fald kan det være ekstra svært at tilgive dig selv for den fejl, du måske med rette er blevet kritiseret for. • Mange finder fred ved at indse, at vi alle begår fejl. I det lange løb er det afgørende, om vi lærer noget af vores fejltagelser og får visdom.

• Vær opmærksom på, om kritikken får lov til at sprede sig.

Måske tænker du:

Du fik at vide at én af de ting, du havde skrevet i din rapport var svær at forstå. Det kan blive oversat til: Hele rapporten skal skrives om nu! Afgræns kritikken, så den ikke spreder sig til alle områder.

• Selvkritik bidrager til, at reaktionen på andres kritik kan gå over gevind.

Selvkritik aktiverer de samme neurale områder i hjernen, som når andre kritiserer os – og vækker frygten for at blive udstødt af flokken.

• Forbered dig på, hvordan du ønsker at møde og forholde dig til kritik.

Hvis kritikken handler om fejl, du måtte have begået, vil det altid være naturligt at tænke, at vi er mennesker og alle laver fejl, men desuden vil der ofte i en fejl ligge en ny måde at gøre tingene på, hvorfor det også kan være udviklende.

Om ikke andet kan du til tider lære noget af fejlen, kritikken og måske også af dig selv som person, når du prøver at efterleve kritikken.

At være voksen forpligter!

Hyppigt bliver det at være voksen betragtet som værende gammeldags, kedeligt, stoisk eller fasttømret i sin adfærd.

Dette er absolut ikke altid tilfældet.

Derimod kan det i mange sammenhænge betyde at der etableres en højere grad af respekt omkring din person, sålænge du ikke på en umoden måde svinger mellem en til tider barnlig og for forældrepræget adfærd, i og med du nu har rollen som forældre eksempelvis.

Det gælder både i din kommunikation og din adfærd samt de værdier, som du vægter.

Det siges ofte, at dine børn lytter ikke efter, hvad du siger, men ser, hvad du gør. Og det gælder også med hensyn til en voksenadfærd.

Såfremt du ønsker at opdrage dit barn til at være et ansvarsfuldt og udviklende menneske, skal du selv foregive en rollemodel.

Derfor kan du ikke forlange eller lykkes med at forbyde din teenager at drikke sig fuld, hvis du selv gør det hver weekend.

Der synes ikke umiddelbart at kunne skabes genklang og accept for dine udsagn.

Du kan derfor vælge at tænke over, hvad det for dig betyder at indtage en voksen og kærlig attitude, som danner grundlag for dine børns tillid og som afstedkommer en højere grad af respekt og dermed også lydhørhed.

Det kan udmønte sig i nogle mål, som du enten vælger at etablere, tilretning af nogle vaner, som du måske på nuværende tidspunkt overvejer at ændre for at skabe større gennemslagskraft - både over for dine børn, men også som udvikling af dig som menneske og de værdier, som du står for.

Desuden vil dit arbejde med at sætte mål og indhente disse vise dine børn, at ved en målrettet indsats skabes resultater og dermed at man kan, hvad man vil!

At planlægge tid for dig selv!

To-do lister er en naturlig del af de flestes hverdag og vi halser for at kunne hakke disse af i løbet af dagen - for at starte på en ny dagen efter.

Sjældent kigger vi op og får måske et større og mere overordnet blik på, hvad vi bruger vores tid på og hvordan vi efter flere år på den måde, pludselig opdager, at tiden har løbet os over ende og 10 år eller mere er gået uden at vi lægger synderligt mærke til det.

Opgaverne på din to - do liste handler ofte om jobbet, praktiske ting eller almindelige gøremål for at få hverdagen til at hænge sammen - med andre ord udefra kommende opgaver, som du skal ordne!

Du føler dig forpligtet og kan måske til tider omend lige fra starten opleve en træthed og være drænet for energi både på grund af omfanget og indholdet i opgaverne.

Du haster for at nå dem alle, hvilket ofte kan resultere i, at du overbooker din tid, hvormed du måske ikke når dem alle med en mindre irritation sidst på dagen ,da dit fokus kan være netop på de ting, som du ikke fik nået.

Du har en respekt og er disciplineret for at ville nå det hele i forhold til dine omgivelser, hvilket du kan overføre til dig selv. I mange sammenhænge er tid til dig selv sat i forbindelse med at du kan gå i spa ,tager i svømmehallen, tager på bytur eller lignende udfarende aktiviteter.

Det behøver ikke nødvendigvis altid at være omstændigt og tage lang tid.

Hvis du for eksempel holder af at strikke, se en god film eller læse din avis, kan du sætte konkret tid af på dagen i dit program, hvor du aftaler med dig selv, at du vil give dig tid til dette ,mens du lader alt andet ligge og uden at du tænker på dine øvrige gøremål - for du har sat den tid af til det med god samvittighed, hvor du ernået til dette punkt i dagens program.

Mange vil givetvis mene, at de ikke har tiden til dette i en hverdag med et utal af gøremål, hvorfor de underprioriterer dette.

Løsningen på dette kan være, at du står tidligere op eller i højere grad planlægger din tid mere præcist og koncentreret, således at du fastholder og opprioriter denne alene tid ved eventuelt at gøre den kort til at begynde med.

Du vil opleve, at flere af de trivielle gøremål bliver løst hurtigere ved tanken om, at du har en aftale med dig selv om en aktivitet, som du sætter pris på og ser frem til.

Dit overskud til de øvrige opgaver og dine omgivelser bliver desuden skærpet i en grad, hvor du år det samme trods dine personlige aftaler og aktiviteter.

Et brugbar måde, hvorpå du dels kan sortere i tid og indhold på din to- do liste er ved, at du laver en overordnet overskrift som lyder:

“Hvad er meningen med mit liv?”

Tænk nærmere over denne sammenhæng.

At vælge til og fra!

Det er dit valg!

Det handler både om tilvalg og ikke mindst fravalg.

Og ofte kan manglende fokus eller bevidste fravælg skabe større problemer, som i sidste ende kan være uoverskuelige og gøre at du ikke i længden er tro mod dig selv.

Hvis du f.eks er en person som ofte er ophavsmand for intriger, og hvor du i dit virke brokker dig og sladre om andre mennesker, kan det i første omgang for dig selv synes mere eller mindre uskyldigt.

Du vil måske gerne grundlæggende være en person, som altid har en god historie, som medfører andre, og som du synes at kunne brillere med, når du er sammen med andre for at skabe opmærksomhed på din person og gøre dig interessant.

Dette kan imidlertid være på kort sigt, idet dine omgivelser måske langsomt vil begynde at sive, idet deres reaktion og reflektion kan være, at du måske taler om dem på samme måde, hvilket de ikke finder troværdigt.

Resultatet af dette kan være, at du over tid mister flere af dine kontakter, hvilket afstedkommer et måske umiddelbart større problem eller ihvertfald udfordring for at løse dette og komme det til livs.

Hvis du samtidigt overvejer, hvordan du selv ville forholde dig, såfremt du erfarede, at andre gjorde det samme omkring dig, ville du givetvis reagere negativt.

Oveni bør du overveje, hvordan du generelt forholder dig til utroværdige mennesker, som taler dårligt om andre mennesker.

At efterleve de logiske niveauer for at skabe harmoni!

I de situationer, hvor man føler sig overstimuleret og, hvor harmonien er forsvundet, skyldes dette ofte, at der ikke er nogen forbindelse mellem ønske og adfærd.

I sådanne situationer kan det være gavnligt at gennemgå de såkaldte ”logiske niveauer”, som er indeholdt i en NLP-model, der er velegnet til at sætte tilværelsens forskellige aspekter i perspektiv – og i forbindelse med hinanden, så harmonien kan få plads.

Modellen kan opfattes som et hjælpemiddel, der forenkler og giver overblik over livets mangfoldigheder. Hvad er større end mig?

DET SPIRITUELLE NIVEAU: Hvis du føler dig meget alene, er det måske fordi du ikke giver dette niveau plads nok. Det handler om helhed og fællesskab – om at føle sig som en del af noget. Det kan være kloden, naturen eller det kan være religion, kosmos eller universet. Hvad er jeg en del af? Hvem er jeg?

IDENTITETSNIVEAU: Det store spørgsmål, som bedst besvares med en stærk følelse af identitet – det at være i kontakt med sin egen indre kerne. Det handler om mening med livet – og om den personlige livsopgave. Hvem er jeg?. Hvad tror jeg på?

VÆRDIOVERBEVISNINGSNIVEAU: Hvad er vigtigt? Alle vore handlinger foretages på grundlag af bevidste eller ubevidste værdier. Jo flere bevidste valg, vi træffer, jo tættere er vi på at være i kontakt med os selv. Hvorfor gør jeg, som jeg gør? Hvad kan jeg?

EVNE/FÆRDIGHEDSNIVEAU: Hvad er jeg i stand til? Det handler om evner og færdigheder – både på det bevidste og ubevidste plan. Det vil sige, at både evner som at trække vejret, at bevæge sig, at stave og at være i stand til at kende sine behov befinder sig på dette plan. Hvordan gør jeg? Hvad gør jeg?

ADFÆRDSNIVEAU: Hvad tænker jeg? Hvad sanser jeg? Dette niveau omfatter adfærd på alle måder. Hvad gør jeg? Hvilke omgivelser færdes jeg i?

OMGIVELSESNIVEAU: Hjemme, jobbet og fritiden? Hvem og hvad omgiver jeg mig med? Andre mennesker, dyr og ting. Dette niveau handler også om tidsfaser; tid på dagen og tid på året. Hvor og hvornår?

Afgrænsning af problemer: Du kan bruge modellen til at finde frem til, hvilket niveau dine vanskeligheder befinder sig på?

Løsninger skal tilpasses niveauet og det er i den sammenhæng nemt at forestille sig, at en ændring på identitetsniveau vil give større virkning, end en ændring på evne/færdighedsniveau.

Når du får bedre kontakt med din indre kerne, vil det have langt større betydning for dig på alle planer, end hvis du lærer dig en ny færdighed. Hvis du skaber ændringer på dit omgivelsesniveau – altså hvis du f.eks. maler din stue eller smider småkagerne ud, kan det have en umiddelbar virkning på din tilstand, men ikke så grundlæggende, som når du har god kontakt med dit selvværd. Løsninger i toppen af hierarkiet smitter således mere af på de andre planer, end løsninger i bunden af hierarkiet.

DET SPIRITUELLE NIVEAU: Det er svært at sætte ord på områder, som har med det spirituelle at gøre, for det ikke handler om at gøre , tænke eller mene noget. Det handler om ”at være” – at føle sig som en del af en helhed – og at være forbundet med noget større. Hvis vi alligevel skal prøve, kunne det være noget som: ” Der må være en højere mening med, at jeg f.eks. er genert, fordi der er noget vigtigt, jeg skal lære.”

Læg mærke til, at denne udtalelse samtidig er en overbevisning, som derfor ikke behøver at være gyldig.

Positive formuleringer på dette niveau kunne være: ” Jeg har tillid til, at jeg fremover vil være mindre genert i mødet med andre mennesker”, ”Når jeg mærker forbindelsen til det guddommelige, ved jeg, at alt er muligt”.

IDENTITETSNIVEAUET: Forbinder du problemet direkte med din person, vil det f.eks. hedde sig:”Jeg er genert”, ”Jeg er en svag person, som ikke kan klare mødet med andre mennesker – og ikke tør skabe forandringer for at ændre dette” eller ”Sådan er jeg altså, det må jeg lære at leve med”.

Når generthed hører hjemme på dette niveau, tyder det på, at det kan være svært at identificere dig selv, især hvis du ikke er rigtig genert – for hvem er du så.

Hvis det føles meget fremmed for dig at forestille dig selv som almindelig tilbageholden uden at være genert, ligger der en opgave i at finde ud af, hvem du er, hvis du ser bort fra, hvordan du nu har det ved mødet med andre mennesker.

Hvordan ville det være at sige ”Jeg er mig – jeg er ikke min generthed, eller ”Jeg er en fri person, som kan skabe de nødvendige ændringer for at have det godt med mig selv.” En udtalelse som ”Der har altid været tendens til en vis grad af generthed i min familie; det ligger i generne” kan høre hjemme i både identitets-, overbevisnings- og omgivelsesniveau.

Ja, det er muligt, at det er sådan, men alligevel er det også muligt at ændre på det – især hvis du giver dig selv lov til at have det bedre end din familie – eller hvis du vover at risikere fællesskabet og skabe dine egne kontakter til dine omgivelser.

VÆRDI/OVERBEVISNINGSNIVEAU: Som nævnt tidligere ligger der mange ”overbevisende” problemer på dette niveau. Den væsentligste grund er, at vi gennem livet har dannet os forskellige overbevisninger, som vi betragter som urokkelige sandheder.

Eller vi har bevidste eller ubevidste værdikriterier, som vi søger at opfylde. Hvis du tror på, at det er svært at komme ud af din generthed, har du fuldstændig ret – og hvis du tror det modsatte, har du også fuldstændig retPositive formuleringer på dette niveau ville være gavnligt at indøve, og det kunne f.eks. være ”Det er muligt at ændre på alt, især det at kunne etablere en kontakt til andre mennesker uden at have for mange overvejelser og tilbageholdende adfærd omkring det – og det bliver en spændende og sjov opgave at prøve”. ”Jeg har lige så mange muligheder for forandring, som alle andre mennesker har.”, ”Vi er alle udstyret med de ressourcer, vi har brug for til at løse vores personlige opgaver.”

EVNE/FÆRDIGHEDSNIVEAU: Hvis du sætter spørgsmålstegn ved dine evner eller ved din adgang til at lære nye færdigheder, kan dine problemer ligge på dette niveau. ”Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre for ikke at være så genert”. ”Jeg kan ikke mærke, hvordan jeg skal hjælpe mig selv”.

Måske mangler du blot den nødvendige viden eller nye måder at tænke på. Positive formuleringer på dette niveau: ”Jeg ved, at jeg kan gøre noget ved min generthed.” ”Jeg er i stand til at lære nye færdigheder”.

ADFÆRDSNIVEAU: For at finde ud af, hvor stor en del af dit problem, der ligger i dette område, må du være opmærksom på din adfærd – på det, du gør. Hvad gør du, som vedligeholder problemet? Hvad gør du, som er medvirkende til at løse det? Giv dig selv den opgave at være fuldstændig bevidst om din adfærd en dag – en uge – en måned. Skriv dine oplevelser i dagbogen.

OMGIVELSESNIVEAU: Ofte søger vi årsagen til vore problemer i omgivelserne, men som regel kan den ikke findes der.

Det er sjældent kæresten, forældrene, børnene, samfundet eller sygehusvæsenet, som er skyld i vore problemer; i de fleste tilfælde kan vi finde årsagen hos os selv.

Det er derfor vores egen opgave i form af positive formuleringer at tackle vores eget problem og komme videre, når vi får ny energi på grund af små succesoplevelser.

Det er med andre ord ensbetydende med, at dine egne muligheder for at støtte dig selv er utallige.

 

At fastholde din tilværelse kræver en indsats!

Umiddelbart kan du måske føle, at du ikke har et nævneværdigt behov for at etablere og arbejde med fastlæggelse af mål, idet din tilværelse er tilfredsstillende og lever op til dine forventninger om et godt liv.

Det kan og er naturligvis en glæde, sålænge du lever et harmonisk liv, hvor du ikke efterlyser mere indhold. Imidlertid er vores liv ikke isoleret til et "alt andet lige".

Livet bevæger sig, til trods for at dit måske umiddelbart synes at stå stille. Men du kan ikke stå stille og fastholde status quo i forhold til omgivelserne.

Der optræder konstant forandringer i tilværelsen, som vi ikke selv er herre over, og som vi må forholde os til samt mere eller mindre inddrage i vores liv.

Det betyder også, at du er nødsaget til at udvikle, omstille og forholde dig til denne udvikling og forandring, selv når du ønsker fastholdelse af dit nuværende liv.

Du må tilpasse dig den vekselvirkning som finder sted - dig og verden imellem - og du må hele tiden forholde dig til, hvorledes samt hvor meget du ønsker eller er nødsaget til at lade omgivelserne påvirke dit liv. Intet menneske er en ø, hvorfor du som menneske kun kan udvikle dig, såfremt du tager verden omkring dig i betragtning og takler den efter dit ønske om status quo, og det kræver udvikling hos dig.

At bruge hovedet er aldrig for sent

Du kan aldrig blive for gammel til at lære noget nyt.

I dag er vores fokus i høj grad på at holde os sunde fysisk, men hvad hjælper det, hvis vi får en dårlig livskvalitet i alderdommen på grund af en svækket hjerne.

Mange af de aldersrelaterede sygdomme som demens, altzheimer og generel reduceret evne til at begå os, skyldes vores hjernekapacitet eller mangel på samme.

Der findes uanede muligheder for at lære nyt, det er blot et spørgsmål om at have en nysgerrighed, energi og vilje til at fokusere på disse områder.

Lav en personlig liste, hvor du overvejer, hvilke drømme du havde som barn og teenager, hvilke mål og interesser du havde samt hvad du i dag oplever er med til at vække din nysgerrighed og opholde dig ved.

Hvis du holder af at høre sproget italiensk i en film - start med at lære italiensk.

Ser mange madlavningsprogrammer i TV og bliver inspireret over den mad, som bliver præsenteret - prøv selv at lave nogle af disse retter.

Altid har følt, at dit engelsk kunne blive bedre i job eller ferielæsning sammenhæng - fordyb dig i at lære noget mere engelsk.

Med det udbud vi i dag har af elektroniske medier, vil du have et utal af muligheder for mere eller mindre gratis at kunne finde ny viden inden for dit område og lære nyt.

Langsomt og ofte på en overraskende måde, vil du opleve, at du direkte eller indirekte kan drage nytte af denne nye viden og lærdom og vil dermed styrke dit sind og ofte også din selvtillid til følge.

Det er desuden muligt, at du som barn dyrkede en eller anden sport, som du nu ønsker at genstarte, blot på et andet niveau, men hvor du rykker dig ud i nye situationer og i første omgang måske uvante omgivelser, og dermed får flyttet og udvidet din grænse i forhold til din komfortzone.

At efterleve den “gyldne regel”!

Humanister forsøger at omfavne det moralske princip kendt som den "gyldne regel", også kendt som den etik om gensidighed, hvilket betyder, at vi mener, at folk bør sigte mod at behandle hinanden, som de gerne vil blive behandlet selv - med tolerance, hensyntagen og medfølelse .

Humanister som den gyldne regel på grund af sin universalitet, fordi det stammer fra menneskelige følelser og erfaringer, og fordi det kræver folk til at tænke over andre og prøve at forestille sig, hvordan de kan tænke og føle.

Det er en enkel og klar standard position til moralsk beslutningstagning. Sommetider hævder mennesker ,at den gyldne regel er ufuldkommen, fordi det gør den antagelse, at alle har de samme smag og meninger og ønsker at blive behandlet på samme i enhver situation.

Men den gyldne regel er et generelt moralsk princip, ikke en ufravigelig regel, der skal anvendes på alle detaljer af livet.

Behandling af andre mennesker, som vi ønsker at blive behandlet selv betyder ikke, den antagelse, at andre føler sig præcis som vi gør om alt.

Den behandling, vi alle ønsker, er erkendelsen af, at vi er individer, hver med vores egne meninger og følelser og til disse udtalelser og følelser skal ydes respekt og omtanke. Den gyldne regel er ikke et påbud om at påtvinge sin vilje på en andens!

At have indre fred i fremtiden!

1. Spontanitet

Du vil i tanke og handling være spontan, Du er villig til at springe ud i “det” uden tanke på fortidens oplevelser og tidligere erfaringer.Du gør ting som føles rigtigt i det pågældende øjeblik, uden altid at have planlagt og gennemtænkt det.

2. At nyde ethvert øjeblik.

Du er i stand til, at se, få øje på og nyde det der er i ethvert øjeblik i dit liv. Uanset omstændighederne og uden at dømme.

3. Du dømmer ikke andre.

Du har ingen lyst til eller behov for at dømme eller kritisere andre mennesker. Fordi når du dømmer et andet menneske, så siger det ikke noget om dem, men om dig. Det definerer hvem du er.

Du har indset at det ikke har nogen værdi eller betydning at finde fejl hos andre. Du er i stand til at respektere hvert eneste menneske på din vej, og i dem få øje på deres lys og potentiale.Du ved, at der i alle er et spirituelt væsen som er en del af Universet, også selvom den fysiske form nogle gange viser dig et helt andet billede af vedkommende.Du leder bevidst efter den del i alle der fortjener respekt.

4. Du tolker ikke andres handlinger.

Du har ikke brug for at sætte ord på hvorfor han / hun gør dit eller dat.

5. Du har ikke lyst til konflikter.

Du har ikke brug for at “have ret”. Du ønsker ikke at være en del af konflikter og ubehagelige stemninger. Du begynder at rydde op i situationer og mennesker hvor der er konflikter, dårlig stemning, manglende respekt, negativ tale.Du “går udenom det” og lader dig ikke påvirke og vælte af det.

Når du er i en tilstand af indre fred, så kan modparten ikke komme i krig med dig.Hvis folk konstant forsøger at skændes med dig, og du ikke går med på den, så opgiver de til sidst, for der kommer ikke den negative modstand tilbage som de forventer. (Bemærk, at det ikke er det samme som at ignorere vedkommende).

Du er også opmærksom på hvad du bruger din tid på. Du har f. eks ikke lyst til at se nyhederne hvis de altid er spækket med dårlig energi. Du læser heller ikke aviser eller blade, hvor fokus ligger på at sprede et negativt budskab eller frygt.Med andre ord: Du har ikke lyst til gøre noget, som skaber en ubalance / konflikt i dig selv.

6. Du bekymrer dig ikke.

Hvis du bekymrer dig om noget som du reelt kan gøre noget ved, så vil du gøre det.Hvis du bekymrer dig om noget, hvor du reelt ikke kan gøre fra eller til, så er det spild af din tid og energi.Det giver nemlig ingen mening at gå og bekymre sig om noget, som man alligevel ikke har nogen indflydelse på.At bekymre sig, er altså ikke noget du bruger tid på.

7. Du er ofte i en tilstand af påskønnelse og taknemmelighed.

Følelsen kan være overvældende, og fylde dig fra top til tå. Den kan opstå helt spontant.Du er god til og det er let og naturligt for dig, at påskønne og at være taknemmelig.I denne tilstand bliver hele dit indre fyldt med styrke og glæde.

8. Du føler dig forbundet med andre.

Du føler dig forbundet med andre, og en dyb samhørighed med dyrene og naturen.Du føler dig som en del af Universet / en højere bevidsthed.Du ved at fællesskab, frem for adskillelse, er vigtig.

9. Du smiler uden nogen grund.

Mennesker der har opnået indre fred, smiler en masse. De er lattermilde og udstråler en energi af glæde.Dette er også et kendetegn hos højt spirituelle mennesker.

10. Du er god til at berige andre med kærlighedog du er lige så god til at tage imod den selv.

Når du føler dig fuldstændig i kontakt med indre fred, så overvældes du af en følelse af kærlighed. En følelse som du har lyst til at dele med hele verden.

Strøtanker omkring nøleri!

5. Jeg vil det hele.

 

SONE-nøler: Super-Optagethed og Naturlig Entusiasme.

 

Beskrivelse af en SONE-nøler:

 

1. Når du er fordybet i det du foretager dig, glemmer du alt omkring dig.

2. Når du er midt i et projekt, rækker du ud efter telefonen og starter et nyt.

3. Din interesse i aktiviteter er flygtig. For eksempel er du begejstret for at plante grøntsager i din have, men når det bliver høsttid er begejstringen forsvundet, så grøntsagerne får lov at stå og rådne. Eller du har masser af ufærdige hobbyprojekter omkring dig. (sportsgrene eller musikinstrumenter, der aldrig bliver brugt.)

4. Dit skrivebord eller spisebord er bunket op med rod, men du ved nøjagtig, hvor du skal finde alting i stakkene eller æskerne.

 

Løsning:

 

Tid til at tale med dig selv:

Hvis du er en jeg-vil-det-hele-person er en effektiv løsning at begynde at tale med dig selv, ikke nødvendigvis højt. Hver gang du skifter gear skal du sige til dig selv, at du ikke kan gøre alting. 

- Det er tid at vælge. 

- Tid til at uddelegere. 

- Tid til at vælge fra.

- Tid til at strømline.

- Tid til at vælge kampene.

- Tid til at prioritere.

- Sig til dig selv: Det er vigtigt at færdiggøre dette her. – Det andet må sættes på lavt blus.

 

Udbrændthed kommer af:

- Ikke at kunne styre sit tempo.

- Ikke at stræbe efter balance i livet.

- Ikke at sige nej, når det er nødvendigt.

 

”Herre, hjælp mig til at sortere hvad i dag jeg skal gøre først, næst og næst igen og ikke prøve at gøre det hele på en gang og intet af det godt. Giv mig klogskab til at uddelegere, hvad jeg kan og gøre de ting jeg ikke kan uddelegere, til at sige nej, når det er nødvendigt og have fornuft nok til at vide, hvornår jeg skal stoppe.”

 

Bonus:

Forestil dig, at du havde al den tid i verden og du intet skulle gøre eller nogen der stillede krav til dig. Hvad ville du gøre først, og dernæst osv.

 

 

6. Hjælp, jeg er overbebyrdet.

 

”En rejse på 1000 mil begynder med et enkelt skridt.”

 

Bryd arbejdet op i håndterlige stykker:

1. Prøv at gruppere lister kronologisk og lav en prioritering eks. A,B,C-værdier.

2. Overvej hvorvidt nogle opgaver kan uddelegeres eller springes over.

3. Udarbejd en checkliste med retningslinier for standardopgaver.

 

Tolv tips til effektivt skrivebordsarbejde:

 

 

1. Skriv dine ideer ned. Stol ikke på din hukommelse lige meget, hvor god den er.

2. Skriv din prioritering ned før starten på hver dags arbejde.

3. Brug dine mest effektive timer til arbejder med høj prioritet.

4. Tag tidskrævende opgaver trinvis.

5. Lad være med at overplanlægge. Sørg for, at der hver dag er tidspunkter uden planlagte aktiviteter.

6. Koncentrer dig om en ting ad gangen.

7. Hold pauser. Gå rundt, stræk dig, spis ikke frokost ved skrivebordet.

8. Sørg for en plads til alt. Sortér, arkivér og opbevar dine papirer i nærheden.

9. Hold papirarbejdet flydende.

10. Sæt tidsgrænser på besøg. Læg ting på evt. ekstrastole, så besøgende må stå op. Når du får opringninger fra snakkelystne folk, så sig straks til dem, at du kun har nogle få minutter til at snakke i. Spørg dem med det samme høfligt om årsagen til deres opringning.

11. Fjern alle papirer som du ikke arbejder på fra dit skrivebord. Det forhindrer, at papirer bliver væk eller blandet med andre.

12. Tag kun fat på hvert enkelt stykke papir én gang.

 

Udarbejdelse af lister en en vigtig  ting fordi:

- De hjælper dig med at gøre ting.

- De bringer orden i din hjerne.

- De hjælper dig med at få overblik.

- De motiverer og viser vej.

- De hjælper med at opsætte målsætninger.

- De hjælper med til at foretage prioriteringer.

- De hjælper dig med at fokusere.

- De giver tilfredsstillelse, når du efterhånden kan krydse de udførte opgaver af.

- De hjælper dig med at visualisere.

- De hjælper dig med at organisere og holde sammen på dine tanker – og kan bevæge dig fra det generelle til det specifikke.

 

”Gode vaner er lige så lette at lære som dårlige vaner”

Hvornår er det bedst at udarbejde lister – og overvejelser omkring dette?

 

1. Hvad er dit mest produktive tidspunkt på dagen?

2. Hvor er du mest produktiv?

3. Påvirker det på din produktivitet hvad og hvor meget du spiser? Føler du dig sløv efter at have spist bestemte ting?

4. Påvirker motion din produktivitet? – Føler du dig mere energisk på dage, hvor du bevæger dig rundt?

 

Tidslommer – og udnyttelse af disse:

1. Planlægge

2. Føre din liste ajour

3. Telefonere

4. Skrive breve eller kort

5. Skitsere pressemeddelelser, rapporter, breve eller bøger

 

Hold udkig med de værdifulde tidslommer – tid i overgange såsom transport, ventetid i øvrigt.

 

Opstilling af deadlines kræver, at du arbejder baglæns. Tag udgangspunkt med målet og datoen for dette og arbejd dig tilbage for dermed at fordele og sortere dine opgaver, så de kan blive løst inden deadline.

 

”Succes er aldrig endelig, fiasko er aldrig dødelig – det er modet der tæller.”

 

Bonus:

Forestil dig og dit liv ti år frem og arbejd dig tilbage for at kunne indhente disse tanker/mål.

 

GENNEMPRØVEDE STRATEGIER FOR AT OVERVINDE NØLERI:

 

7. Planlæg tid til at planlægge;

”Sæt tid af til planlægning hver dag”

 

- Tid til at tænke

- Tid til at skrive

- Tid til at tale

- Tid til fantasi

 

”Ved at optegne dine drømme og mål på papir har du startet processen til at blive den person, som du helst vil være.”

 

”Hvis du ikke ved, hvor du skal hen, fører alle veje til tomhed”

 

Bonus:

 

List hvad du håber på at have udrettet med dit liv om fem år/ et år / næste måned / næste uge / i dag. 

8. Styr dit rod;

 

Vi kan i dag ikke følge med og være med i alle sammenhænge. Derfor er du nødsagedet til at erkende at du ikke kan:

- gøre det hele

- læse det hele

- lære det hele

 

Tolv tips til mindre kaos i dit hjem:

 

1. Invitér gæster en gang imellem, så huset bliver gjort rent.

2. Brug din TV-tid til at lægge vasketøj sammen, sortér aviser/blade.

3. Ryd op mens der er reklamer i TV.

4. Når du rydder op i et værelse, så begynd ved døråbningen og gå til venstre eller højre. På den måde kan du fortsætte, hvor du slap, hvis du bliver afbrudt.

5. Lad være med at rydde op og gøre rent samme dag – det blivr måske for meget.

6. Opbevar alle informationer om huset (forsikringer, garntier, kvitteringer osv.) i en mappe.

7. Gå aldrig tomhændet op adtrappen så længe der er noget der skal bæres op/ned.

8. Gå aldrig tomhændet ud af et rum før det eneste der er tilbage, er det som hører til derinde.

9. Kig dig over venstre skulder, hver gang du går ud af et rum. Saml rod op som du ser og tag det med dig.

10. Lær at uddelegere ting.

11. Lær at ignorere ting. Menneskelige forhold er vigtigere end nullermænd.

12. Betal nogen for at komme og gøre rent, også selv om det kun er en sjælden gang imellem.

 

Tips mod papirrod:

• Brug affaldskurven.

• Skil dig af med alt, hvad du ikke behøver.

• Skim alle papirer så snart de ankommer.

• Brug ikke tid på at skimme junkmail, smid det ud.

• Giv alle papirer videre til en, som kan behandle dem.

• Find et sted til alt, hvad der er værd at gemme og læg papirerne, hvor de hører hjemme.

• Indse at verden ikke går under, hvis du skiller dig af med et eller andet.

• Genbrug papir.

• Spørg dig selv: Ønsker du virkelig at gemme på det papir? Vil du virkelig ofre værdifuld plads på det rod?

 

 

”Livet drejer sig ikke om at have og få, men om at være og gøre.”

 

”Motivation er, når dine drømme tager arbejdstøjet på.”

 

”Du må gøre de ting du tror, at du ikke kan.”

 

Bonus:

 

Brug et kvartér hver dag i næste uge til at sortere i dit rod. Smid så ud, arkivér, svar på, beslut eller send det til genbrug.” 

9. Det  stof som drømme er gjort af;

 

Hvilken vej skal du vælge på livets rejse?

 

Stop op og forhold dig til følgende:

• tage dine værdier op til revision.

• knytte forbindelser til andre mennesker.

• beslutte hvilken retning dit liv skal gå, og hvordan du vil bruge din tid, energi og penge.

• passe på dig selv og sørge for at få ladet op.

• udtænke en plan.

• finde tid til fred og ro.

• gøre plads til kærligheden i dit liv.

 

Vedligeholdelse eller berigelse?

 

Vedligeholdelse: - drejer sig om de ting, der er nødvendige for at dit liv skal glide glat. Mange af dem må gentages dagligt, ugentligt, månedligt: madlavning, rengøring, slå græsplæne, betale regninger, ordne vasketøj, indkøb osv.

 

Berigelse: - drejer sig om ting, kort- eller langsigtet – som du gør af egen fri vilje og ikke fordi du bør gøre dem. Samtidigt er det ofte berigende ting, der er med til at udvikle dig som menneske.

 

Hvordan finder du tid til at nå din drøm?

 

Drømme omfatter normalt alle mulige forskellige segmenter: efterforskning, indlæring, indsamling, planlægning, iværksætning, handling osv.

 

Begynd at overvej følgende:

1. Kan jeg nedbryde min drøm i mindre komponenter?

2. Har jeg tid til rådighed til at tage mig af nogle af dem?

3. Har du et ønske og mulighed for at gøre din fritid mere nyttig?

 

Skab det liv du ønsker dig!

 

• Til en begyndelse skal du tale højt om dine bekymringer. Sig til en eller anden:”Du ved, jeg er blevet en effektiv og organiseret person, men på det sidste er jeg gledet tilbage til mine gamle vaner med at udsætte ting, og jeg hader det.” Beskriv, hvad det er du har udsat og beslut så, hvad du skal gøre for at fuldføre det.

• Kig dette materiale igennem for at lade batterierne op. Et eller andet, som du har understreget kan måske give dig det skub du behøver.

• Prøv at skrive en liste.

• Find en belønning der kan motivere dig.

• Find ud af om det kun er starten på opgaven, som du gruer for.

• Arbejd på opgaven en time og stil æggeuret før du starter

• Skriv motiverende sedler og anbring disse på synlige steder: ”Stræb efter det fremragende, ikke det perfekte.”

• Find ud af, hvilken slags frygt, der holder dig tilbage.

• Bryd opgaven ned i mindre opgaver.

• Find på en måde til at gøre arbejdet rarere. Prøv at arbejde til musik eller sammen med en ven.

• Fortsæt med positiv snak med dig selv. Udryd undskyldninger. Spræng de begrænsninger du lægger på dig selv.

 

”De tre store forudsætninger for et lykkeligt liv er:

- noget at lave

- noget at elske

- og noget at håbe på.

 

”Du lever af det du får, du skaber livet af det du giver.”

 

Bonus:

- Hvordan vil det, at du har levet her gøre denne verden til et bedre sted?

 

”Tæl dine nætter med stjerner ,ikke skygger

Tæl dine dage med smil, ikke tårer

Og på hver en fødselsdagsmorgen

Tæl din alder med venner, ikke år.

 

 

Hvorfor vi nøler!

 Frygten der lammer dig.

 

”Besættelse af perfektion er nølernes undergang”

 

Vi lever i en ufuldkommen verden, og vi mennesker er ufuldkomne. Gå efter det fremragende. Det kan lade sig gøre. Det kan det perfekte som regel ikke.

 

Former for frygt:

Frygten for det ukendte.

Frygt for andres dom.

Frygten for at begå fejl. – Undlad at bebrejde dig selv. Spørg i stedet”Hvad kan jeg lære af det?

Frygten for succes.

Frygten for at være nødt til at leve op til en høj standard.

Frygten for forandringer.

Frygten for for meget ansvar.

Frygten for følelser.

Frygten for at blive færdig.Frygten for at blive afvist – NÆSTE.

Frygten for at tage den forkerte beslutning.

 

Hvordan frygten overleves:

 

Forestil dig det værste der kunne ske! Somme tider er det værste der kan ske ikke nær så slemt som den følelse du har ved at gå rundt og udsætte ting. 

 

”Der findes ikke noget perfekt tidspunkt til at skrive i. Der er kun nuet.”

 

”Vi må ikke lade vores frygt afholde os fra at forfølge vores håb.”

 

Bonus:

 

1. Sriv de fem vigtigste ting, som du i øjeblikket udsætter.

2. Sriv ved siden af, hvilken frygt der holder dig tilbage.

3. Hvilken slags frygt får dig i almindelighed til at udsætte ting.

4. Find din 101-liste og finde de ti ting, som du helst vil udføre.

 

Er disse sammenfaldende med de fem vigtigste?

Hvilken rolle spiller perfektionisme i at du udsætter dem?

 

 

 

Gør det nu!

Find ud af, hvorfor du lægger tingene til side. Kom i gang med og afslut alle slags opgaver. Tilrettelæg din tid og kræfter, så du kan nå dine mål. Oplev dit selvværd og din produktivitet vokse.

 

TAG FAT PÅ NØLERIET:

 

1. Overvindelse af frygten.

 

”Frygten for at udføre en opgave tager mere tid og energi end selve opgaven”

 

Hemmeligheden ved ubehageligt arbejde består i at identificere, hvilken del af dette, som man hader og så anvende lidt kreativ problemløsning på at gøre netop denne del lidt mindre rædselsfuld.

 

Giv dig selv en belønning – en du virkelig elsker – og lad belønningen motivere dig til at få færdiggjort et ubehageligt arbejde i en fart.

Skriv en liste over de belønninger, som du holder af og sæt dem sammen med de arbejder du har udsat.

Lån evt. lydbånd til kedeligt arbejde.

 

For mange af os er den bedste belønning fritid. Så sæt  en deadline, arbejd hårdt på projektet, skær ned på pauserne, pres dig selv til at fuldføre arbejdet. Men når du er færdig, må du ikke kaste dig direkte ud i et nyt stort job eller mange små. Tag fri – for at lege, for at slappe af, for at more dig.

 

Forslag:

1. Køb et minutur.

2. Vælg en opgave at udføre, som du har udskudt.

3. Sæt minuturet til en time.

4. Arbejd på opgaven – ingen pauser.

5. Klap dig selv på skulderen.

 

”Vi holder ikke op med at lege fordi vi bliver gamle; vi bliver gamle, fordi vi holder op med at lege.”

 

”Hvis ikke en person kan se tilbage på en dag, hvor der har været sjov, glæde og virkelig tilfredsstillelse, er dagen spildt.”

 

”I skabelsesprocessen er det sværeste at få begyndt”

 

Fortsættelse følger..........

 

Gør noget ved nøleriet - Fortsat 

De spil folk spiller.

 

Tretten eksempler på ”hyklerisk” tiddspilde:

 

1. Rode igennem de samme papirer eller bunker igen og igen.

2. Spille computerspil

3. Føre lange, sludrende telefonsamtaler, der ikke er vigtige.

4. Sludre længe med uventede gæster, som ikke har betydning for dig.

5. Surfe på internettet.

6. Gå til unødvendige møder.

7. Arbejde uden målsætning, prioritering eller deadlines.

8. Prøve at gøre for mange ting på én gang og undervurdere den tid, der er til rådighed til at gøre dem alle.

9. Være ubeslutsom.

10. Sige ja, når du mener nej.

11. Presse dig selv, når du er for træt til at fungere ordentligt.

12. Gøre ting som ikke behøver at blive gjort – eller som en anden kunne gøre for dig.

13. Gøre alt for mange forberedelser.

 

Ordensmennesker er dem som pludselig beslutter, at man ikke kan lave et ordentligt stykke arbejde  under rodede arbejdsforhold.

Så de ordner og organiserer og arrangerer og støver af og smider ud og støvsuger og arkiverer, indtil de kan kigge på uret og mumle”Nå, det er blevet for sent at starte på det projekt i dag. Det må nok vente til i morgen og tiden går.Folk som vælger at arbejde hjemmefra må leve med ustruktureret tid. Alle disse mennesker må være særlig på vagt over for at lade sig flyde af sted.

 

Ustrukturerede erhverv kræver flere delmåls-deadlines, mere planlægning, mere behov for at lave lister og prioritere, end en mere struktureret situation.

At lade sig flyde af sted er en form for nøleri, der spilder tid og afholder os fra at få udrettet noget. Det underminerer også vores følelse af selvværd og får os til at føle os dumme og uorganiserede. Hold godt øje med det. Tag fat i dig selv, når du opdager, at du flyder af sted med strømmen. Gør en ende på det ved at fuldføre først et job, så et til og et til.

 

Hyklerisk nølen og alle dens varianter har én ting til fælles: Mangel på fokus. Når du først  begynder at fokusere ved at sætte en deadline for en opgave eller lave en fast aftale eller skrive en liste, vil alle de andre ”vigtige” gøremål, som skaber denne type nøleri, have en tendens til at forsvinde.

 

”Lev livet i dag! Dette er ikke en generalprøve.”

 

” Det er ikke svært at træffe beslutninger, når du kender dine egne værdier.”

 

”Nøleri er mord på dine muligheder”

 

Gør det nu - Fortsat....

 Hvad er din undskyldning?

 

Undskyldninger underminerer andre menneskers tillid til dig – og din selvfølelse.

 

For hver undskyldning du udtaler højt hører du det selv, og hvad der er værre, du tror selv på det.

 

Hver eneste ny undskyldning du tror på og accepterer bliver til endnu en begrænsning af dig selv som hæmmer dig .

Når du begynder at lave bunker af begrænsninger eller acceptere undskyldninger, lægger du hindringer i vejen for at du kan blive en bedre fungerende person. Angrib dine samtaler med dig selv og beslut at begynde med at sprænge nogle af dine undskyldninger i stumper og stykker. Fortsæt med at give positive budskaber til dig selv og oplev en stigende selvtillid. 

 

”Hvad hjernen kan tænke og tro på – det kan den gøre”

 

Hver gang du begynder at udsætte ting, skal du tale opmuntrende til dig selv. Erstat dine undskyldninger med bekræftende udsagn om at du kan, hvad du vil. Bliv evt. opmuntret og inspireret af udvalgte citater.

 

Når du føler dig udslidt eller blokeret med et projekt, så læg det til side, lad det ligge og ruge og se om ikke både du og projektet får nyt liv, når du vender tilbage til det.

 

”Hvis du gør som du altid har gjort, vil du altid få det, som du altid har fået.”

 

”Intet er så udmattende som altid at have en ufærdig opgave hængende over hovedet.”

 

”Uanset  om du tror du kan eller ikke kan – har du ret ”

 

Bonus:

 

1. Lav en  liste over de 101 ting, som du skal (eller gerne vil) gøre.

 

På listen skriver du alt, hvad du kan komme i tanke om der trænger til at blive…..

- undersøgt - flyttet

- leveret tilbage - taget væk

- forandret - smidt ud

- syet om - vasket

- tilpasset - slettet

- reorganiseret - malet

- fjernet - gjort færdig

- flyttet - ryddet op

- repareret - indkøbt

- rengjort

- lagt væk

- ændret

- organiseret

- erstattet

- lavet om

Rigeligt at komme i gang med til næste indlæg i morgen......

 

Kig på dine rutiner!

Anvender du din tid effektivt, eller er der sneget sig en række overspringshandlinger ind, som i sidste ende er med til at du oplever følelsen af ikke at få nået noget. 

Kører du i de samme rutiner som for blot et par år tilbage. 

 

Undertiden er vi nødt til et justere vores vaner og finde ud af, om vi dels stadig er vort ansvar bevidst eller om vi ubevidst har "bygget" ovenpå og fyldt tiden ud med værdiløse handlinger. Både i relation til dig selv og evt din familie.

 F.eks har du måske afleveret og hentet dine børn i institution hver dag, men nu hvor de er blevet store kan de selv varetage denne opgave.

Som erstatning har du mere eller mindre ubevidst valgt at blive længere på arbejde - også uden aftale med din leder. Måske du skulle overveje, hvorvidt du kunne bruge den tid til f.eks. at gå eller løbe en tur eller gøre andre ting, som kan give dig ny energi fra en mere inspirerende vinkel. 

 

Det samme gælder hvis du f.eks. altid sætter dig foran tv og åndløst sidder tre til fire timer hver aften for til sidst at dejse om i seng. 

 

Måske du skulle overveje dels hvor meget tid du fremover vil bruge på tv samt sortere i programmerne og se, de ting som interesserer dig eller som noget helt tredie samler flere udsendelser og ser dem, når du vil og har lyst.

Det handler om planlægning og om at du bliver mere kritisk om, hvad du reelt har lyst til og ikke blot gør det, fordi det er en indgroet vane.

 

Du kan evt. også tale med familien og komme med ideer til at I sammen kan gøre nogle ting enten anderledes eller supplere med nye aktiviteter. Du vil ofte blive overrasket over, hvordan det kan have en afsmittende effekt på familiens humør og faktisk understøtte jeres sammenhold på en udviklende måde. 

 

At sove en trediedel af livet!
 
Endnu ved ingen, hvorfor vi har brug for at sove. Men forskerne har nogle
teorier.
 Nogle forskere har vendt spørgsmålet om, hvorfor vi sover – på hovedet.
De undrer sig ikke over, hvorfor vi sover, men hvorfor vi er vågne. De går ud fra, at menneskets naturlige tilstand er søvn, men at vi må være vågne tilstrækkeligt længe for at kunne spise og forplante os. Resten er ikke nødvendigt for at overleve.
Disse forskere finder støtte i deres bagvendte teori ved at skele til forskellige dyrs sovelængder. De der sover længst, er mennesket og de rovdyr, som ikke har nogle umiddelbare naturlige fjender.
Gorillaen sover 14-15 timer hver nat og tager tre timer lang lur hver dag. Huskatten sover 75-80 procent af sin tid.
Byttedyret derimod som musen, haren eller fåret sover kun meget let og i mange korte perioder i løbet af et døgn.
 
Nogle søvnforskere mener, at vi sover for at drømme. At drømmene er så vigtige, at vi derfor har fundet på at sove.
En anden teori – tilpasningsteorien – siger, at vi har lært os at sove. Vi sover om natten for ikke at finde på dumheder ude i den risikofyldte mørke verden. Altså at søvnen skulle være en ikke aktiv tilstand for at øge sikkerheden, en tilstand, som vi har tillært os gennem tusindvis af år.
 
På linie med tilpasningsteorien ligger energiteorien. At søvnen tager over, når vi ikke har noget bedre at tage os til. Når maden er indsamlet og en tryg plads er fundet, er det bedst at ligge stille, så vi sparer på energi og kalorier.
Der er altså mange fantasifulde teorier om, hvorfor vi sover. Men den mest udbredte, ældste og mest indlysende forklaring – at vi sover for at hvile kroppen og sjælen, for at samle kræfter – er med nutidens viden om søvn ikke tilstrækkelig.
Fortalerne kan ikke finde bevis for, at kroppen skulle have behov for så kompliceret og speciel en tilstand for at rekreere sig. Muskler og andet væv behøver ikke så megen hvile. Nogle timer i en bekvem stilling skulle være nok for kroppens dannelse af nye celler, mener de forskere, som kræver en mere udtømmende forklaring.
Og faktum er, at vi under søvnen er programmeret til muskelkramper for ikke at være totalt fysisk passive i syv-otte timer hvert døgn.
Heller ikke hjernen hviler under søvnen. Selvom hjerneaktiviteten ser anderledes ud, er antallet af aktive nerveceller nogenlunde det samme, som når vi er vågne.

Søvnstadierne:

Nat efter nat foretager vi en indre rejse, hvor vi synker ned i vores dybeste søvn – og stiger op i REM-søvnen eller drømmesøvnen. Rem-søvnen og den dybe søvn er livsvigtige for os.
De øvrige søvnstadier er intet andet end nødvendig transport.

Vågen: Vi ligger med lukkede øjne, og tankerne flyder. EEG-kurven, som registrerer hjernens elektriske bølger, viser en hjerneaktivitet med mange små udsving. Efterhånden bliver musklerne afslappede, åndedrættet bliver stabilt, pulsen bliver langsommere, og vi synker ned i søvnen.

REM-søvn: Efter 90 minutter sker der pludseligt noget dramatisk. EEG-bølgerne bliver hurtige og uregelmæssige. Øjnene bevæger sig hurtigt bag øjenlågene – heraf navnet oversat fra Repid Eye Movements. Alle muskler – på nær øjnenes – bliver fuldstændigt afslappede. REM-søvnen er begyndt, og vi drømmer.

(Drøm: REM-søvnen er vores drømmesøvn, og den er livsvigtig for os. Det er her, vi drømmer de meget bizarre, men livagtige drømme.)

Stadium 1: De første minutter af søvnen er en meget overfladisk søvn. EEG-kurven viser langsommere bølger end i vågentilstanden. Mange vil hævde, at de slet ikke har sovet, hvis de vækkes nu.

Stadium 2: Den lette søvn, hvor EEG-kurven viser serier af bølger med store udsving. Første gang varer den lette søvn kun 20 minutter, men næsten halvdelen af natten foregår på stadium 2.

Stadium 3. En dyb søvn. EEG-målingerne viser store langsomme bølger. Vi kan godt drømme på de tre stadier undervejs ned i den dybe søvn. Men disse drømme vil som regel være mere rationelle og realistiske.

(Dyb søvn: Jo mere trætte vi er, jo hurtigere synker vi ned i den dybe, livsvigtige søvn, der er forudsætningen for, at vi føler os veludhvilede. Det er derfor, at vi kan føle os friske efter blot en kort lur.)

Stadium 4: En meget dyb søvn. EEG-bølgerne er væsentligt langsommere end på stadium 3. Hvor hurtigt vi synker ned gennem de forskellige søvnstadier, afhænger af, hvor trætte vi er. Kroppen prioriterer den dybe søvn højt, den er livsvigtig for os. Er vi ekstremt trætte, passerer vi hurtigt de tre transportsstadier og når den dybe søvn.

 

 

At nære sig selv!

Der er kun dig til at sørge for, at du har det godt. 

Alle andre er mest optaget af at sørge for sig selv – og ingen andre end du har i øvrigt forstand på, hvad der er godt for dig. 

 

Du kan søge vejledning, hjælp og støtte fra andre, men kun du kan afgøre, hvad du har brug for. Dit liv og dit helbred er dit ansvar. Hvis du overlader ansvaret til andre, vil du sidde i en offerrolle og være prisgivet andres forgodtbefindende. Hvem har ansvaret for dit helbred? 

 

Er det din læge? 

Din terapeut? 

Din mand/kone? 

Eller er det samfundet og sygehusvæsenet? 

Eller er det dig selv? 

 

Hvis ikke – hvordan ville det føles, hvis du selv tog ansvaret? Hvad ville du så gøre anderledes end det, du allerede gør?

 

Der er fire hovedområder, som kræver forskellige former for næring. Når du skelner mellem disse områder, kan du tilpasse dine løsninger til det område, som kræver din opmærksomhed.

 

1. Du skal næres fysisk: Det vil sige, at du skal have mad, drikke, frisk luft, bevægelse, hvile og søvn.

 

2. Du skal næres følelsesmæssigt: Du skal mærke dine følelser, anerkende dem og give dem din plads i dit liv – og tilbringe tid med mennesker, som du holder af.

 

3. Dit intellektuelle område skal også næres: Du skal holde dig orienteret på de områder, som interesserer dig, du skal udvikle dine intellektuelle evner, og du skal anbringe dig i sammenhænge, hvor du får opfyldt disse behov.

 

4. Endelig skal du have åndelig næring: ”Mennesket lever ikke af brød alene”, vi har også brug for indre stilhed via f.eks. meditation, fordybelse, bøn eller andre måder, hvorpå vi kan beskæftige os med det åndelige eller spirituelle plan.

 

At leve i balance med dig selv!

Når du lever i overensstemmelse med dit inderste væsen, så er livet let, tingene lykkes og du har succes med det du gør.

Denne beskrivelse får dig måske til at tænke på en, som du allerede kender – og det er bare endnu et bevis på, at det kan lade sig gøre at leve i balance med sig selv. Det er ikke fordi, at de er født under en heldig stjerne eller får hjælp fra en anden yder kraft, der hjælper dem gennem livet. Det hele kommer indefra.

 

Det er et spørgsmål om, at man på et tidspunkt vågner op og indser, at man ikke lever i overensstemmelse med sine værdier. Dette sker typisk på et tidspunkt, hvor man er blevet presset af andre mennesker. Man er gået på kompromis med sig selv, og nu skal man betale prisen. De fleste oplever en krise, som handler om, at de skal have selvindsigt og finde tilbage til deres center, så de kan leve et liv i balance.

 

De fleste oplever sådan en personlig krise, når de kommer op i tyverne, men kommer gennem den uden støre problemer, men med en del større selvindsigt. Ignorerer man derimod signalerne og fortsætter med at leve i ubalance, så ender man med stress og depression.

 

Forstyrrende tanker griber ind i underbevidsthedens arbejde med at styre kroppens organer og indre funktioner. Bekymringer, ængstelse, frygt og nedtrykthed bliver til mave- og tarmproblemer og kroppen får svært ved at fungere optimalt.

 

Det bedste man kan gøre i sådan en tilstand er at lade underbevidstheden tage styringen og lukke ned for de skadelige tanker. Slap af fysisk og mentalt – fortæl dig selv, at underbevidstheden skal genoprette balancen i kroppen og sindet. At du kun vil tænke gode og positive tanker, som vil gavne dig.

At være klog!

Psykisk sårbarhed er ofte afstedkommet af et grundlæggende stærkt følelesfuldhed, som i opvæksten har spejlet sig i omgivelserne i forsøget på at skabe sin egen identitet uden at dette har kunne lykkes tilstrækkeligt. 

Dette kan ofte munde ud i en overbevisning om, at man ikke er god nok, ikke slår tilstrækkeligt til og dermed får skabt et lavt selvværd, netop forårsagede af omgivelsernes opfattelse af ens identitet. 

Igen et spørgsmål om, at den enkelte bliver udefra bundet op på en rolle og identitetsforskel, som er præget af ydre omstændigheder og som over tid er ensbetydende med - ofte i forsøget på at overleve - at identiteten fjerner sig mere og mere fra det oprindelige “jeg” eller selv for tilsidst ikke at kunne kende sig selv og sin egen identitet med tilhørende værdier.

Niels Hausgaard: At være klog er at være dygtig til at leve - derfor handler det om at lære dette!

At holde fokus!

"How we spend our days - is how we spend our lives" Vi lever i en tid, hvor alt kan lade sig gøre - så godt som!

Der er ingen grænser for, hvad livets ta'selv bord kan byde på ikke mindst i selviscenesættelsens hellige navn!

Tænk at være kendt, blot for at være kendt - umiddelbart en hul tanke, vil nogle måske mene!

Karaktertræk som vedholdenhed, standhaftighed og udholdenhed bliver ofte betragtet som kedelige, gammeldags eller ordinære. Og dette til trods for, at vi også beundrer mennesker, som har skabt succes, netop på grund af disse træk. Ikke desto mindre, oplever vi, til trods for de uanede mængder af tilbud, at vi ikke føler tilstrækkelig tilfredsstillelse ved livet og søger efter mål og mening.Periodevis vælger nogle at trække sig fra det tempofyldte og søge efter stilhed, opleve mindfulness og holde livet i strakt arm for en stund! Det kan også være svært fra tid til anden at finde en sammenhæng og mening med livet, når hverdagen presser sig på og den ene dag og gerning tager den anden.

Istedet for at flygte fra denne hverdag, kunne det måske være en ide, at kigge nærmere på, hvilke komponenter og hvilken adfærd vi lægger ind i hverdagen.

Groft sagt, kan det for mennesket idag være et spørgsmål om, at det store udbud af tilbud inden for alt fra underholdning, livsstil, information og kommunikation generelt afspejles i vores adfærd. Når udbudet er stort, har vi svært ved at vælge.

Det skaber manglende koncentration, idet vi overvejer andre former for udbud eller muligheder, som betyder at vi deltager halvhjertet og vores indsats og koncentration bliver overfladisk, idet vi springer fra padde til padde. Denne overfladiskhed skaber kedsomhed og manglende tilfredsstillelse ved ikke at fordybe os i tingene og få afsluttet noget tilstrækkeligt. Vi oplever ikke en tilstrækkelig grad af mål opnåelse. Vi føler dermed ikke ,at vi får udrettet noget!

Desuden skaber kedsomheden behov og længsel efter at prøve andre og nye ting, som ofte koster penge. Penge som vi måske ikke umiddelbart har til rådighed, hvorfor vi stifter gæld. Gælden vokser, og vi bliver stresset ved spekulationer over denne gæld sammenholdt med, at vi intet får ud af livet og vores investering i de nye oplevelser ikke gav den tilstrækkelige lykkefølelse, idet vores koncentration og tilstedeværelse ikke var mulig.

Stress fører i visse tilfælde til depression, som efterfølgende kan give os tid og tanke til at overveje, hvilket indhold og formål vort liv har, samt hvad vi reelt har fået udrettet indtil videre!

På samme måde, som du træner fordybelse og koncentration på kort sigt i forbindelse med mindfulness, således gælder det også på langt sigt, når det gælder dit liv. Hvad lever vi for?

Vi har alle - bevidst eller ubevidst - et mål med vores liv. Når du en dag skal kigge tilbage på dit liv, hvad ønsker du så at se som essensen af de mange år, som er gået?

Hvad ønsker du at have opnået?

Hvad har været det vigtigste i dit liv?

Hvad ønsker du at andre skal kunne sige om dig, når du engang ikke er her mere?

Har det været dit sjov og ballade, opbygningen af en forretning, en magtfuld position, at du er blevet verdensmester i x - eller måske bare, at du overlevede livet? Det er uendelig vigtigt at være parat til at stille dig selv det spørgsmål: “Hvad og/eller hvem lever jeg for?” 

Positive citater og udsagn! 

Prøv at skimme disse igennem for de næste par dage og vælg eventuelt et par stykker, som du personligt mener vil være gode at komme i tanke om, når du skal videre med glæde og mere positiv energi

”Dybt i mit væsens kerne findes en uendelig kilde af kærlighed. Jeg lader nu denne kærlighed strømme op til overfladen. Den fylder mit hjerte, min krop, mit sind, min bevidsthed – selve min væren – og den stråler ud fra mig i alle retninger og vender mangedoblet tilbage.”

”Jeg overlader kærligt andre til deres proces. Jeg viser kærligt omsorg for mig selv. Jeg bevæger mig ubesværet gennem tilværelsen.”

”Tilgivelse er svaret på næsten ethvert problem. Tilgivelse er en gave til mig selv. Jeg tilgiver og giver mig selv frihed.”

”Jeg højtideligholder denne dag. Endnu en dyrebar dag på jorden. Jeg vil leve den med glæde. Jeg er et nyt menneske i dag.”

”Jeg glæder mig over andres succe´s. Jeg ved, at der er rigeligt til alle. Jeg udvider hele tiden min bevidsthed om overflod, og det afspejler sig i en støt voksende indkomst.”

”Jeg ved, at jeg er et værdifuldt menneske. Jeg er tryg ved at få succés. Livet elsker mig.”

 

Positive citater og udsagn! 

”Jeg forundres over det mirakel, som er min krop. Jeg vælger at tænke helende tanker, som skaber og bevarer min sundhed og får mig til at få det godt.”

”Jeg udsender kun det, som jeg ønsker at få tilbage. Min kærlighed til andre afspejles over for mig hvert eneste øjeblik.”

”Jeg ser i spejlet og siger ”Jeg elsker dig, jeg elsker dig virkelig.” Når jeg fortsætter med at anvende denne enkle bekræftelse, begynder min indre energi at forandres. Jeg er nu i stand til at se min egen skønhed og storhed.”

” På ethvert givet tidspunkt vil alt, hvad jeg har brug for at vide, blive åbenbaret for mig. Jeg stoler på mig selv og jeg stoler på tilværelsen. Alt er godt.”

”Alle oplevelser er fuldkomne for vækstprocessen. Jeg har fred med det sted jeg er.”

”Jeg har total frihed i mit sind. Jeg bevæger mig nu ind i et nyt bevidsthedsområde, hvor jeg er parat til at se mig selv på en anden måde. Jeg er villig til at skabe nye tanker om mig selv og om mit liv.”

 

Positive citater og tanker! 

”Jeg er parat til at lære, hvad end jeg har brug for at lære. Jeg er parat til at forandre mig og til at vokse. Jeg tiltrækker nu alt det, jeg behøver på det fysiske plan, som kan hjælpe mig.”

”I et givet øjeblik i tid og rum gør vi alle det bedste vi formår. Vi kommer langt hurtigere og nemmere gennem vores positive forandringer, når vi elsker hinanden betingelsesløst.””Jeg kan se mig selv i øjnene og sige: ”Jeg tilgiver dig og jeg elsker dig” Når jeg tilgiver mig selv, har jeg lettere ved at tilgive andre.”

”Jeg har mange evner og færdigheder. Jeg elsker alle sider af mig selv og værdsætter dem. Jeg fortjener alt godt”.

”Nu bevæger jeg mig ud over andre menneskers frygt og begrænsninger. Jeg skaber mit liv.”

”Vi har alle en kolossal visdom i os.”

”Inden i os findes svarene på alle de spørgsmål, som vi nogen sinde vil stille.”

”Jeg er et magtfuldt væsen. Jeg er den eneste tænker i mit sind. Uanset hvad andre siger, er det mig, der tager beslutningen om accept eller afvisning. Min styrke ligger i mine tanker.”

”Jeg gør krav på min egen styrke og skaber kærligt min egen virkelighed.”

”Jeg velsigner min krop. Jeg er taknemmelig for min krop. Jeg elsker min krop.”

”Jeg skaber fred i mit sind og min krop afspejler denne fred som fuldkommen sundhed.”

”Jeg har viden, styrke og evner, så jeg kan klare alting i mit liv.”

”Jeg udstråler accept og elskes dybt af andre. Kærlighed omgiver mig og beskytter mig.”

”Jeg tænker og taler kun med kærllige ord. Jeg holder fred med tilværelsen. Jeg taler blidt og kærligt.”

”Livet spejler enhver af mine tanker. Når jeg lader mine tanker være positive, bringer livet mig gode oplevelser.”

 

Positive citater og tanker! 

”Jeg elsker mig selv og sørger derfor for et behageligt hjem, som opfylder alle mine behov, og som det er en glæde at være i. Jeg fylder værelserne med kærlige vibrationer, så alle, der træder ind, vil mærke denne kærlighed og næres af den.”

”Jeg elsker mig selv. Jeg optræder og tænker på en kærlig måde, for jeg ved, at det, jeg sender ud, vender tilbage til mig mangedoblet.”

”Jeg er et beslutsomt menneske. Jeg følger tingene op og støtter mig selv med kærlighed.”

”Jeg ser det bedste i alle mennesker og hjælper dem med at frembringe deres mest lysende kvaliteter.”

”Jeg anerkender mine egne intuitive evner.”

”Inden i hver af os findes et særligt sted, hvor vi er forbundet med hele universet. Vi fører vores opmærksomhed til dette sted og er bevidste om forbindelsen mellem krop, sind og følelse.”

”Jeg har begge benene på jorden og hviler i min egen styrke.”

”Jeg udtrykker fred og harmoni inden i mig og omkring mig. Jeg håndterer alle mine oplevelser med visdom, kærlighed og uden anstrengelse.”

”Jeg er parat til at give slip på gamle negative forestillinger. Det er blot tanker, der står i vejen for mig. Mine nye tanker er positive og tilfredsstillende.”

”Jeg sætter pris på mig selv. Mine beslutninger er altid det rigtige for mig.”

”Jeg stoler på min indre stemme. Jeg er stærk, vis og talentfuld.”

”Gennem min kærlige indstilling hjælper jeg med at skabe en verden, hvor det er trygt for os at elske hinanden.”

”Jeg forestiller mig en verden med fred og overskud. Jeg mærker harmonien og enheden mellem nationerne, og jeg bidrager til den harmoni.”

”Jeg åbner mig for den indre visdom. Jeg ved, der kun findes en intelligens i dette univers. Fra denne intelligens kommer alle svarene, alle løsningerne, al heling og al tilblivelse.”

”Mine enestående kreative talenter og evner strømmer gennem mig og finder udtryk på dybt tilfredsstillende måder. Der er altid brug for min kreativitet.”

”Jeg accepterer nu alt det gode, som normalt og naturligt for mig. Kærligheden er en mirakuløs, helbredende kraft i min verden. Med anvendelse af kærlighed står jeg i spidsen for mit livs genopbygning.”

”Guddommelig fred og harmoni omgiver mig og bor i mig. Jeg oplever tolerance, medfølelse og kærlighed til alle mennesker.”

”Det er mit sind, der skaber mine oplevelser. Der er ingen grænser for min evne til at skabe det gode i mit liv.”

”Jeg er en del af livets symfoni. Jeg forener mig med harmonien. Mit sind er centreret om fred, jeg er i harmoni med alt i tilværelsen.”

”Livets ocean er overdådigt i sin overflod. Alle mine behov og ønsker bliver opfyldt endnu før jeg spørger. Det gode kommer fra alle mulige steder, fra alle mulige mennesker og fra alle ting.”

”Kærligheden findes overalt og jeg er værd at elske. Kærlige mennesker fylder mit liv, og jeg har nemt ved at udtrykke kærlighed til andre.”

 

Positiv tænkning indeholder nogle grundteser!

 Taknemmelighed: Uanset hvad du ønsker dig , kan du som udgangspunkt primært være taknemmelig for det, du har lige nu. Tilfredsheden skal være der med det samme.

Utilfredshed er oftest et dårligt udgangspunkt for handling. Vi er mest motiverede, når vi er tilfredse og på vej mod noget nyt frem for at bevæge os væk fra noget, vi er utilfredse med.

Målsætning: Dette er det absolut væsentligste. Positiv tænkning handler om at opnå succes. Og uden mål er det selvsagt ikke muligt at vide, om man har fået succes.

Værdier: Skab en drømmevision for dit liv. Du skal finde frem til de værdier, der er væsentlige for dig. Du bør virkelig granske dit sind. Så hvad er dine sande værdier? Rigdom? Ægteskab? Oplevelser? Uddannelse?

Lyst/lidenskab: Alt hvad du gør, skal du have lyst til at gøre. Mennesker med succes har netop opnået succes, fordi de kun beskæftiger sig med det, de kan lide at beskæftige sig med. Det som tænder og begejstrer dem. 

Tag ansvar for dit eget liv: Kun du kan ændre dit liv, og kun du er ansvarlig for det, der er hændt indtil nu.

 

Positiv tænkning og handling!

Part 1

Positiv tænkning eller det positive princip handler i al sin enkelthed om følgende:

Den menneskelige natur har en dyb indgroet tilbøjelighed til at blive netop det, som vi selv forestiller os, at vi er. Vi søger at bringe vores syn på os selv i overensstemmelse med enten forklejnelse eller overvurdering. Vi bestemmer selv vore grænser – eller om vores vækst skal fortsætte uden grænser.

Den negativt tænkende drives uundgåeligt mod en selvødelæggende proces. Da han (kan også være en hun) til stadighed udsender negative tanker, aktiverer han sin omverden negativt. 

Derved tiltrækker han ligesindede, ”Krage søger mage”. Tanker med fast tendens er beslægtede med lignende tanker. Den negativt tænkende, som udsender negative tanker, tiltrækker negative resultater. Det er sindets naturlov, som ikke er til at ændre.

Det understøtter også det faktum, at tanker ikke er realiteter, men opfattelser hos den enkelte, samtidig med at følelser er der, hvor du har dit fokus. Vælger du at være pessimist eller optimist – sidstnævnte lever længst.

Den positivt tænkende, som udsender positive tanker er med andre ord hans diametrale modsætning. Han udstråler håb, optimisme og skaberkraft. Derved aktiviserer han verden omkring sig i positiv retning og tiltrækker selv positive resultater. Også dette er en grundlov for åndelig virksomhed.

Men den negativt tænkende kan på ligefrem dramatisk måde forbedre sin åndelige status. 

Det må ske ved en fuldstændig omlægning af den vante tankegang. Som den ansete filosof-psykolog William James har sagt: ”Den største opdagelse i min generation går ud på, at mennesket kan ændre sin tilværelse ved at ændre sin åndelige indstilling”.   

I den forbindelse er det vigtigt at nævne, at det ofte handler om kultur, alt efter hvor fremskreden denne opfattelse er. Hvis man ser på USA har de i generationer talt om ”the american dream”, hvor den enkelte har kæmpet og arbejdet for at opleve denne ”dream”. 

Til forskel for her i Danmark, hvor Janteloven har holdt mange forsøg og tiltag nede, idet omgivelserne ikke billigede, når troen blev for stor i forbindelse med at opnå det man ønsker sig af tilværelsen. 

Imidlertid synes dette at være underlagt en forandringsproces, hvor de nye generationer i langt højere grad tilslutter sig og glæder sig over, når det går andre godt og de når deres mål og får opfyldt deres drømme..

Det positive princip i den vitale omlægning af tanke- og åndsvirksomhed går ud på, at det enkelte individ skifter fra selvbegrænsning til selvforbedring, fra tilbagegang til vækst, fra fiasko til succes. 

Det positive princip er kernen i al sund tænkemåde; det behandler menneskelivet åbent og kreativt, under hensyntagen til de reelle kendsgerninger.

Den positivt tænkende ser enhver vanskelighed i øjnene. Han lader sig ikke slå ned af modgang og flygter heller ikke ud i eskapistisk uvirkelighed.

Han ved, at ethvert problem bærer kimen til sin egen løsning i sig. 

Som det åndeligt sunde individ, som han er, tager han vanskelighederne uden frygt. 

Den positivt tænkende reagerer ikke følelsesmæssigt i vanskelige situationer; han anerkender den naturlov, der siger, at hjernen fungerer dårligt, når den er overophedet og lader sig lede af impulsive følelser. Han ved, at han må holde hjernen kold og under streng åndelig kontrol; overholder han det, vil hans forstand frembringe nøgterne, logiske og intellektuelle begreber, som fører til sunde og levedygtige løsninger.

Det positive princip bygger på den kendsgerning, at der altid findes ét svar, som er det rigtige, og at positiv tænkning gennem en sund intellektuel proces altid når til dette svar.

Det må dog siges, at det negative princip ikke kan undværes helt, når en balance skal bevares. Modsætninger er nu engang en vigtig bestanddel af naturens opbygning.

I tankens rige har negativiteten en vigtig funktion, når alternativer skal bedømmes.

Men hvis det negative tager overhånd inden for tankeprocesserne, svigter balancen til skade for det positive princip, og de negative tendenser sejrer.

Det negative princip nedbryder. Det positive princip opbygger. Det negative princip tvivler. Det positive princip tror. Det negative princip accepterer nederlag. Det positive princip stiler mod sejr.

Det positive princip er solidt forankret i åndelig sandhed. Det bygger fast på de dynamiske ord; ”Vor tro er den sejr, som har overvundet verden”. 

Men det kræver teknisk dygtighed at holde det positive princip i gang;

Det er langt fra let at bevare entusiasme og inspiration på højt niveau i en længere periode i et stræk. 

Det kræver stadig fornyelse af inspirationen, fornyet motivation samt selvopdragelse til kontrol og retningsangivelse af sindets processer. 

Er du indstillet på at handle efter motivation, bombarderes du dagligt af nedtrykkende, triste og negative ideer. 

Reelt synes der at findes en modstand, som formodentlig ikke er planlagt, men som ikke desto mindre virker; den går ud på at underminere ethvert positivt og forhåbningsfuldt synspunkt, hvad enten det drejer sig om landets eller ens egen fremtid.

Selvfølgelig findes der dårligt nyt, meget endda, men i de senere år er den slags meddelelser blevet så stærkt understreget, at den almindelige lytter eller læser må tro, at der efterhånden ikke er noget, der hedder godt nyt i hele landet eller for den sags skyld hele verden, livet er kort sagt en stor misforståelse. 

Det er ikke for at kritisere, men spørgsmålet er: Hvorfor kan der ikke lægges lige så stor vægt på de positive løsninger som på de negative? I dag er det de gode nyheder, der bliver fremhævet som noget specielt – hvorimod alt øvrigt indhold i nyhederne indirekte er at betragte som dårlige nyheder.

Så den, der higer efter at stige til et højere trin af motivation og entusiasme, må opelske en særlig evne til at skelne; 

Du skal kunne nedkæmpe negativiteten på en kreativ måde og samtidig afvise, at den større viden kan gøre nogen til negativ tænker.

Entusiasme og positiv indstilling udsættes for stadige angreb af negativ og nedtrykkende art; den, som stræber opad og fremad, må stadig være på vagt mod svækkelse af entusiasmen. Det kan tære hårdt på inspirationens kraft, hvis du samtidig udsættes for hverdagens besværligheder, modgang, sygdom, sorg og nedgangstider. 

Overordnet set er et god råd i denne sammenhæng, at du forsøger primært at færdes blandt aktive og positive personer, som har det drive, som giver dig energi til at efterleve det positive princip. Derud over vil nedenstående givet kunne give dig inspiration og skabe en ramme for opbygning af en positiv adfærd.

 

Positiv tænkning og handling!

Part 2

Flere råd til at holde det positive princip i gang;

Først og fremmest kræver det, at du går til modangreb, når inspirationen viser tegn på, at den er ved at smuldre væk. Her er en opbygning af sjælen nødvendig. Ordet ”inspiration” betyder bogstaveligt ”beånding”, hvilket vil sige stadig tilførsel af stærk og vital ånd til sjælen, der driver værket.

Da denne ånd har en tilbøjelighed til at svækkes under konstante angreb, må vi organisere os selv sådan, at ånden så og sige automatisk fornyes i stedet for at nedbrydes. Den kreative faktor i denne proces er en stadig opladning af tankemønsteret og aldrig svigtende understregning af spændingens princip.

Skal du erhverve en teknik, kræver det øvelse, også når det drejer sig om en bestemt åndelig indstilling. Du kan ikke forvente, at spændingen konstant holder sig på et højdepunkt, hvis du ikke øver dig på at være spændt på den rigtige måde. Det er en udmærket metode til hele tiden at tænke på, hvor spændende livet er eller kan være, hvor spændende et arbejde, du har og hvor spændende fremtidsudsigterne er. 

Derved får livet et nyt og dybere indhold, interessen for alt vokser og sammen med den betydningen af, hvad der sker. Du kan tænke, tale og arbejde dig kedelig og monoton for at ende i depression. Gennem denne proces, men med modsat fortegn kan du opbygge inspiration, spænding og svulmende livsglæde. 

Det er en kendsgerning, at vi bliver netop det, vi bestræber os for at blive, hvad enten det nu er nedtrykt eller opstemt. Og da den sidste tilstand er langt den ønskeligste, gør du klogt i straks at begynde de daglige øvelser efter spændingens princip.

Positiv tænkning og handling!

Part 3

Du kan hente inspiration fra nedenstående facts om det positive princip: 

Metoder til at holde det positive princip i gang:

1. Organisér dine personlighedskræfter i handling.

- Motivationer som føde. Den skal indtages daglig og i sunde doser for at holde én i gang.

- Der findes langt større kraft i personligheden end den, du får udnyttet. Frigør disse kræfter.

- Tro på, at du kan modtage og bekræfte den stærke personlige kraft, der er medfødt og har rod i dit indre.

- Udøv den forbløffende kreative trolddomskunst troen er.

- Se dig selv som den, du ønsker at være og stræb efter at blive det.

- Tro på, at den fuldstændige forandrings mirakel er mulig – for dig. Når du tror på det, fuldbyrdes det i netop dette øjeblik.

- Bekend dig helt og på en ny måde til det positive princip og lær at beherske det, så det holdes i gang.

2. Se med andre øjne på ordet ”umulig”:

- Stryg u ét i ordet umuligt, og lad det dynamiske ord stå frit og klart: muligt.

- Gør alt, hvad du kan for at klare en vanskelig situation. Når du har gjort dit bedste, giver du los og lader Gud og hver mand om resten.

- Brug aldrig ordet ”umuligt” for fuld alvor igen.

- Skab et lager af uovervindelig tro, så der er rigeligt at trække på i en krisesituation.

- Alt, hvad der er rigtigt for mennesket, må også regnes for opnåeligt. 

- Bliv specialist i at gøre det ”helt umulige”, de ting, der ikke kan gøres.

- Et nyt og klart syn på ordet ”umuligt” vil gøre det muligt altid at holde motivationen i gang.

3. Hold fast ved tanken om at intet kan slå dig ned.

- Du skal ikke bekymre dig om, hvorvidt du er i stand til at bære de store katastrofer. Det er vigtigere at ruste sig mod de små irritationsmomenter og skuffelser.

- Når du har været ude for en skuffelse, bør du altid tænke, at det ikke er så slemt igen og det kunne være værre.

- Accepter med fuldstændig vished, at der bor en kæmpe i dit indre. Og lad så kæmpen – dig selv – få frit spillerum.

- Tænk aldrig nedad eller tilbage. Lad altid tankerne søge opad og fremad.

4. Luk op for den stadigt fornyede entusiasme:

- Tænk nøje over kilden til entusiasme.

- Se aldrig dig selv som gammel eller aldrende, som en der er ved at være færdig, fordi et vist antal år er gået, måske endda mange år.

- Lev som om du var ung – selv om du måske ikke er det – og bliv ved med det.

- Glem aldrig, at al den entusiasme, du har brug for, findes i dit eget sind. Slip det løs, lad den leve, og lad den være din motivation.

- Øv dig i at tænke entusiastisk og at lede dine tanker i entusiastisk retning.

- Optræd altid som om du var fyldt til randen med entusiasme. Tro selv på, at du er så entusiastisk som du lader – og du bliver det virkelig.

- Lad aldrig nederlagsfornemmelser holde entusiasmen nede. Hold det positive princip i gang med entusiasme, og intet kan nogen sinde blive for meget.

- Skæbnens hårde slag mildnes ved at entusiasmen holdes i gang, selv om det kræver kamp at bevare den.

- Indtag altid det standpunkt, at du kan gøre tingene ”storslåede” uanset, hvilke farer, der truer. Den ”storslåede” indstilling kan udslette faren helt.

- Bekræft entusiasmen. Bekræftelse, det er det, der skal til.

5. Smid gamle, trætte, triste tanker ud og vågn op til nyt liv;

- Det gamle usunde tankemønster udryddes og ødelægges med al mulig styrke. Ikke midlertidigt, men for bestandig.

- Vind herredømme over dine tanker i stedet for at lade dig beherske af dem.

- Tøm hver aften sindet for tanker, som du tømmer dine lommer i tøjet.

- ”Forny” dig i sindets ånd.

-  Udfør vanlige handlinger over for andre mennesker, for intet forjager mørke tanker som udøvelse af godhed og betænksomhed.

- Dræb den djævel, der plager dig, hvad enten navnet er frygt, mindreværd eller andet. Find dig ikke længere i dit private djævels tyranni. Gør det i dag – og lad det være for bestandig. 

6. Læg dit liv om ved hjælp af fem magiske ord;

- Ordene har magt til at ændre ens liv. Vigtigst af alle er disse fire: ”Jeg formår alt i verden.”

- De fem ord kan hjælpe dig over enhver form for nederlag.

- Tro aldrig på, at der ikke findes en chance. Bønnen kan altid hjælpe dig igennem.

- Åndelig overgivelse eller eftertænksomhed er ikke for de sære og afsporede, men i allerhøjeste grad for de vågne.

- Selvtillid og tro på sig selv er biprodukter, der følger med de fem ord.

- Lad selvtilliden slå alle mindreværdskomplekser af marken.

7. Du kan gøre mirakler blot du bliver ved at prøve.

- Du aner ikke, hvilke store ting, du kan udrette, før du har prøvet – så prøv det!

- Bliv ved – hold fast – få det hamret fast – hold det i gang.

- At forsøge som kontinuerlig proces på højt niveau fører altid til levedygtig ydelse.

- Brug fantasiens overraskende magt. Den billeddannende evne er kreativ og forstærker virkningen af det stadige forsøg.

- Ved målsætning og opfyldelse kan flg. være processen: bøn, billeddannelse, energitilførsel og virkeliggørelse.

- Forestil dig det mål, du ønsker at nå. Se det klart for dig under opnåelsesprocessen, og det er allerede ved at blive til virkelighed.

- Bliv ved med at træne, til du har erhvervet den rette afslapningsteknik.

- Når du er ved at løbe tør under den stadige anstrengelse, skal sindet adspredes, så presset lettes. Ideerne vil da komme strømmende på ny.

- Hold altid det positive princip i gang.

8. Reager positivt – selv i ophidsende situationer;

- Alle har en god nyhed i deres indre – husk det!

- Bekræft dagligt, at du kan og vil finde frem til kreative løsninger på oprivende situationer.

- Lad dig aldrig overvælde af panik; Tag selv de vanskeligste situationer med koldt blod.

- Træf aldrig afgørelser ud fra et følelsesbetonet synspunkt. Tænk lidenskabsløst og objektivt.

- Reager aldrig følelsesmæssigt på kritik i den grad, at det påvirker den nøgterne bedømmelse. Analysér dig selv for at finde ud af, hvor meget af kritikken, der er berettiget. Ret de eventuelle fejl, du finder frem til. Og pas så ellers dig selv uden at tage dig af, hvad andre siger.

- Hold altid fast ved, at der er et svar og en løsning på ethvert problem, og på at du kan finde frem til det. Sig til dig selv, at du er ved at finde løsningen.

9. Du kan magte alt, bare du gør noget ved det;   

Skal du overvinde vanskeligheder i større format, gør du klogt i at opelske en filosofisk indstilling. Vær rolig og eftertænksom og tag tingene i den rækkefølge de kommer. Og stol så altid på den grundlæggende bevidsthed om, at du magter alt, hvad du måtte komme ud for.

Effektive retningslinjer  til overvindelse af modgang:

1. Lad dig aldrig overvælde af panik. Bevar hovedet koldt. Tænk dig om.

2. Lad dig aldrig overvælde af vanskelighedernes størrelse. Lad være med at dramatisere. Sig til dig selv ”Det klarer jeg nemt”.

3. Øv dig i ”af-forvirring”. Det gøres ved, at du tager et stykke papir og nedskriver alle problemets bestanddele, som du derefter tager dig af, en ad gangen.

4. Spring rivegildet over. Se på problemet, som det er, ikke som det har været.

5. Søg efter en løsning, ikke af hele problemet på en gang, men for næste skridt.

6. Øv dig i at lytte kreativt. Hold dig i ro, så synspunkterne kan trænge helt ind i sindet.

7. Spørg altid, hvad der er det rigtige at gøre. Intet forkert kan nogensinde drejes, så det bliver rigtigt.

8. Bliv ved med at tænke, bliv ved med at tro, bliv ved med at arbejde.

9. Fortsæt med den aktive anvendelse af det positive princip.

Indøv disse retningslinjer omhyggeligt og du vil være godt rustet, når du står over for modgang både privat og på job. 

- Tag om livet og dets problemer med begge hænder.

- Bevar din ro, lad dig aldrig overfalde af panik. Tag filosofisk på tingene, og tænk – frem for alt tænk. Reagér ikke følelsesbetonet. Brug dit hoved, så opdager du hurtigt, at du kan klare det, der skal klares.

- Tro altid på, at du kan det, du skal, så kan du det også.

- Hjælp andre til at overvinde deres problemer, og dine egne bliver lettere at magte.

- Lad hver eneste dag tælle, alle dage, altid.

10. Energi og vitalitet; En fantastisk hemmelighed;

Lær den fantastiske hemmelighed angående energi og vitalitet 

det sker ved:

- Tøm sindet for alle usunde tanker og erstat dem med sunde, kreative begreber. (Kan bla. ske vis meditation).

- Se for dig livskraften i konstant arbejde i dit indre, fornyende og animerende for legeme, sind og sjæl.

- Bekræft dagligt – mere end én gang, at du nu er i fuld gang med at forny energi og vitalitet.

- Sørg for altid at holde din åndelige indstilling ren og sund.

- Anvend det positive princip i forbindelse med enhver aktivitet, og bevar livskraften lige stærk hver eneste dag, hele døgnet rundt – da vi bestandigt kan være en del af en fornyende proces, hvor livskraften består af stadig opladet vitalitet.

11. Hold dig i gang ved hjælp af spændingens princip;

- Vær altid åben for inspiration, motivation og entusiasme.

- Bevar følsomheden på højt plan, klart og ivrigt.

- Følg et fast program til fornyelse og genoplivning af den positive indstilling. 

- Lad aldrig dine reaktioner blive sløve og intetsigende Hold dem nye, friske, vitale.

- Et stærkt åndeligt værn må opbygges til beskyttelse mod negativ beskyldning.

- Bevar en konstant åndelig opbygning ved at gå til modangreb, når inspirationen truer med at smuldre væk.

- Vær intensivt interesseret. Plej din interesse dagligt. Hold den levende.

- Erhverv de åndelige erfaringer, der forandrer tingene fra grunden. Hold dig ung og bevar sindets evige ungdom.

- Lev livet og glem din alder.

- Hold dig i kontakt med den åndelige rekreative magt, og du kan til hver en tid holde det positive princip i gang. 

 

 

Positiv tænkning og handling!

Part 4

De seneste par dages indlæg vedr. en positiv tænkning og handling har været et bud og som inspiration på, hvilke områder du kan arbejde med for en mere positiv indstilling til livet.

For givet er det, at der er dage, hvor alle disse råd preller af på selv den bedste. Hvor det hele kan være lige meget og hvor vi vil give pokker i at være positivt  indstillet.

Vi har givetvis alle mødt de mennesker, som smiler over hele ansigtet og kommenterer med et “Fint, fint” uanset, hvad der bliver sagt. 

De har simpelthen ingen situationsfornemmelse og deres adfærd syner af, at de blot flyder oven på med et ønske om at fremstå positiv. De virker overfladiske og sjældent særlig nærværende, da de ikke kan leve sig ind i en indviet situation.

Den slags mennesker kan i længden være ganske belastende og det er absolut ej heller hensigten med disse indlæg.

Imidlertid er formålet og målet at give inspiration til, hvilke områder du kan arbejde for at justere din tilgang til livets hændelser og eventuelt efterfulgt en dårlig periode med nedtrykthed eller vrede, kan komme videre med et mere positivt udgangspunkt. 

Ved at tage udgangspunkt og holde fokus ud fra det positive princip, vil du i langt højere grad blive hjulpet på vej og tilført mere energi end, hvis du fastholder og vælger at bore dig videre ned i en negativ  spiral. 

Vi har alle brug for at være negative og nogle har også ofte grund til at være det! 

Imidlertid ligger der en forskel blandt mennesker, mellem dem som lærer af en negativ situation og formår at vende den til at komme videre positivt og de mennesker, som vælger at fastholde deres negative situation og syn på tingene. 

Ofte sker det for sidstnævnte, at de løber tør for enten undskyldninger eller flere dårlige aspekter i sagen, hvorefter de begynder at skyde skylden på andre eller deres omgivelser i det hele taget! 

Og når først dette finder sted og de ikke går til handling ved eventuelt at forholde disse til situationen og deres syn på sagen, da vil og kan  situationen vokse til uanede indhold og tid. 

Derfor er det også vigtigt at stoppe op, eventuelt ved at minde sig selv om, at nu stopper alt brokkeriet. 

Gøre status og finde ud af, hvorvidt der skal gribes til handling og ellers aftale med sig selv, at nu skal du videre og med en mere positiv vinkel på sagen! 

Du vil opleve, at du bliver hjulpet på vej, idet energien vil stige og du vil føle, at du klarer flere opgaver lettere og uden for mange spekulationer.

At etablere nye vaner!

Vores hverdag er styret af vaner. De gennemsyrer vores syn på hinanden, vores arbejdsliv og drømme for fremtiden. Vanerne hjælper os, men de holder os også fast og bevirker, at vi ikke når vores inderste mål.

Hvad er en vane?

En vane er en ubevidst handling, der gentages over lang tid. Den udføres på en bestemt måde og uden egentlig planlægning. Selv om handlingen er ubevidst, kan vi godt være bevidste om visse af vores vaner. Men i det øjeblik, handlingen udføres, er den ikke planlagt, og vi træffer ikke en beslutning om, at nu gør jeg sådan og sådan.

 

Har du tænkt over, hvorfor du altid står op 20 minutter tidligere end din partner. Hvorfor du børster tænder på samme måde hver gang. Hvorfor familien har faste pladser ved spisebordet. Hvorfor du drikker kaffe og ikke te på arbejdet. Smiler til chefen og blot nikker til sekretæren.

Og hvad med turen til svømmehallen, hvorfor altid om mandagen?

Det handler alt sammen om vaner. Vi kan nemlig ikke leve uden. De hjælper os med at holde rede i en travl hverdag, hvor der er nok af andre valg, der trænger sig på.

Men måske er det tid til et grundigt serviceeftersyn af vores vaner. For mange vaner og automatreaktioner begrænser os i at nå det, vi virkelig gerne vil. 

Tingene ændrer sig hurtigere og hurtigere, og vi har oplevelsen af at have travlt som aldrig før. Men over for forandringerne står vanerne. De er fundamentale i vores dagligdag og styrer vores liv på godt og ondt.

Den nyeste undersøgelse over danskernes vaner bekræfter dette.

Analyseinstituttet GfK har spurgt 1.300 danskere om deres vaner, og konklusionen er klar: Vi er nogle rigtige ”vanedyr”.

9 ud af 10 adspurgte svarer således, at de har et fast mønster for deres morgentoilette. 80 procent har et fast mønster for, hvor de sidder og ser TV. Stort set samme andel har en fast rutine for hvor, hvornår og med hvem de spiser frokost.

Mens 86 procent svarer: ”at de altid eller næsten altid falder i søvn i samme stilling”. Dertil kommer alle vores tanke- og følelsesmæssige vanemønstre.

Så ”plejer” lever i bedste velgående. Mange mennesker foretager først ændringer i deres liv, når de er tvunget til det, eller andre gør det for dem. Eksemplerne er talrige:

Du smiler, fordi nogen smiler til dig. Du prøver at få styr på din økonomi, når banken har spærret din konto. I begynder i parterapi, fordi I begge taler om skilsmisse. Du holder op med at ryge, fordi lægen konstaterer, at du har lungekræft. Du rører i risengrøden, når den er brændt på. Du siger til dig selv: Nu skal livet nydes, fordi du er gammel og ved, at du ikke har lang tid igen.

Et gammelt indiansk ordsprog siger: ”Hvis din hest er død, så stå af…”

I stedet for at slå autopiloten til, bør man måske hele tiden stille sig selv nye mål og vurdere, om ens nuværende vaner er værdifulde eller begrænsende i forhold til målet.

Mange mennesker bliver fastholdt i omgivelsernes indgroede opfattelser af, hvad ”man” gør og får derfor ikke ændret vaner. De kommer nemt til at ende med en indstilling, der giver andre skylden for deres manglende succes eller tilfredshed: ”Det er samfundets skyld, mine forældres skyld, min kones skyld, min leders skyld” siger de. 

Deres livsmotto bliver:”Hvis bare jeg havde…”

Imidlertid handler det  først og fremmest om løbende at gøre status over sit liv, som det er netop nu. Bevare det gode man har, og så ellers sætte sig nye mål, som vil være mere tilfredsstillende end de gamle.

I dagligdagens travlhed glemmer vi vores mål og tror, at fordi vi er travle, er vi også målrettede. På den måde kan det, der ser ud som nogle travle dage, udvikle sig til en spildt weekend, uge eller liv. Hvor vi nok havde travlt – men havde vi travlt med det rigtige?

Al handling starter med et mål. Og mål, som du virkelig ønsker at nå, er et af de stærkeste midler for dig som kommende vanebryder. Derfor er det vigtigt at tænke kreativt, og skabe en iderigdom, som får dig til at se nye mål i horisonten. Hvis du virkelighed gerne vil tabe dig, er det som udgangspunkt også lettere at bryde vanen med aldrig at komme op fra sofaen eller spise sundere.

Sådan bryder du dine vaner;

• Hvad vil du egentlig? Find ud af, hvad dit mål er, og hvad du opnår ved at indfri det.

• Læg en grundig plan for, hvordan du når målet. Hvad skal der til? Og stil gerne en konkret tidshorisont op, så du hele tiden har noget at holde dig selv op på.

• Advarselslamper. Vær opmærksom på, om du langsomt er ved at glide af og udskyde de beslutninger, der skal til, for at nå målet.

• Lav delmål, hvor du både kan belønne dig selv og indføre sanktioner alt efter resultat.

• Involver din partner eller venner i dine omlægninger af vaner. Bed dem om at støtte dig.

 

At holde pauser!

Man kan undgå at blive udmattet ved at indlægge pauser – også selv om man ikke føler at have brug for det. Indfør tidspunkter for pauser og en kort lur i din kalender/skema.

Skriv ”Pause – et kvarter” ud for hver anden time.

Nogle forslag til et kvarters pause:

• Luk øjnene; slap af i kroppen, tænk på en strand eller en sø eller på vinden,      

• Gå en kort tur.

• Stræk dig og gab – tag en lille lur.

• Drik en kop te eller et glas vand med nogle dråber citronsaft i.

• Stir ud i luften og tænk ikke på noget.

• Spænd musklerne og slap derpå af i dem; mærk forskellen.

• Læg fødderne op og læg en kølig eller varm vaskeklud på panden.

• Tænk på et minde, der får dig til at smile.

• Kig på en sjov website.

• Spil en computerspil, løs en krydsogtværs, gennemblad et magasin,

         læs en tegneserie, studér nogle rejsebrochurer.

• Skriv nogle linjer i en dagbog.

• Leg med et stykke legetøj.

Nogle forslag til en halv times pause:

• Tag en lur.

• Gå en tur

• Læs en artikel i et blad.

• Vælg den naturskønne vej til arbejdet.

• Planlæg en overraskelse til familien.

• Find en gammel ven på internettet.

• Bryd ud af din rutine og gør noget baglæns – spis desserten først!

Nogle forslag til en totimers pause:

• Tag hen i en boghandel og snus til et afsnit, jeg aldrig har studeret før.

• Tag en madpakke og en god bog med til et naturskønt sted.

• Besøg et museum eller en historisk bygning.

• Sæt mig i en park, have eller et kønt område og dagdrøm.

• Gå en tur og se på en solnedgang – evt. med lydbånd.

• Slap af med en maske, kølige øjenklapper og beroligende musik.

• Bag nogle kager.

• Begynd at lægge et puslespil.

• Planlæg min næste ferie.

• Kig på gamle fotos.

• Plant blomster, hvor jeg kan se dem fra vinduet.

• Sæt en drage op.